Waarom, Wat, Wie, Hoe?

Download hier de waarom, wat, wie en hoe in 4 wervende pagina's die u kunt uitdelen op straat!

Waarom? Nederland wil betere zorg

Vraag de Nederlandse Samenleving wat de hoogste prioriteit heeft en het antwoord is Zorg: dat is de allerbelangrijkste missie voor het nieuwe kabinet. Belangrijker dus dan klimaat, belangrijker dan economie, belangrijker dan terreur, belangrijker dan migratie…


...dat is niet zo gek want ons systeem is met de decentralisatie in een radicaal nieuwe context geplaatst: nieuwe verantwoordelijken, nieuwe aanbieders, geëmancipeerde zorgvragers, revolutionaire ICT ontwikkelingen. Maar het zorgsysteem is op die nieuwe context niet aangepast: dezelfde organisaties, zelfde professionals, dezelfde behandelingen, dezelfde opleidingen, dezelfde cliënten en zorgvragen...

De problemen die de decentralisatie teweeg heeft gebracht zijn duidelijk:

Lees verder
  • Er is een transformatie nodig van ziekte naar gezondheid en vitaliteit. We worden in toenemende mate geconfronteerd met chronische aandoeningen en we kunnen spreken van een publiek probleem. Oplossingen als de concepten van Positieve Gezondheid, de Nieuwe GGZ en Community Based care liggen conceptueel klaar, maar het creëren van een ecosysteem dat deze oplossingen faciliteert gaat onvoldoende snel.
  • De zorgkosten stijgen richting ⅓ van het BNP. Dat is financieel onhoudbaar. Tegelijkertijd bedienen we velen met hulpvragen niet of te laat. Een cynicus kan zeggen dat het huidige financieringssysteem ziekte beloont en niet gezondheidswinst. De financiering volgt de aanbieders, is verschot en niet effectief. Andere vormen van belonen, zoals de potentie van community based care (o.a. publieke zorg en preventie, de inzet van niet-professionele resources) wordt onvoldoende benut.
  • De huidige belangen en organisatiestructuren (ketens, schotten/silo’s, eigenaarschap van middelen, kennis en tools exclusief bij organisaties) zijn onvoldoende toegerust om de benodigde transformatie naar een gezonde samenleving vorm te geven. Wat we nodig hebben is een gedistribueerd en vrij beschikbaar kennisnetwerk en verticaal leiderschap.
  • ICT is in andere sectoren (bijvoorbeeld in de retail-, bank- reis-, muziek-, dagblad wereld) tot een enorme transformatie geleid. Steeds richting consument in regie, meer inzicht in kwaliteit, andere vormen van financiering en samenwerking. De zorg blijft hierin achter. De zorg-ict is versnipperd, kent vele drempels, is gecentraliseerd binnen organisaties, is veelal gebaseerd op ziekte in plaats van op vitaliteit en eigen regie, maakt vaak gebruik van elders obsolete systemen.

SamenBeter is een beweging, een netwerk van pioniers en ambieert via een integrale transformatie agenda de samenleving  gezonder te maken. Op nationaal niveau, in wijkgerichte proeftuinen, via ICT en in samenwerking met kennisinstituten.

SamenBeter beoogt dus dàt te doen waar de politiek en inhoudelijke pioniers om gevraagd hebben. Daarmee brengen we de wens van het volk van betere zorg dichterbij.
Wij rekenen dus op support vanuit de politiek, het bestuur en de bevolking!

Wat? De 4 Transformatie Doelen

SamenBeter wil een transformatie in gang zetten door een nieuw perspectief in te nemen: Wij richten ons primair op het bevorderen van gezondheid in plaats van op het bestrijden van ziekte. SamenBeter wil met haar netwerk de verantwoordelijkheid nemen om op lokaal én nationaal niveau een actie-agenda uit te voeren voor een nieuwe inrichting van gezondheidszorg en van een gezonde samenleving.

 SamenBeter streeft daarbij de volgende Transformatie Doelen na:
 

Lees verder

1. Inclusief. Een hoofddoel is een gezonde, vitale samenleving, waarin iedereen kan participeren op passend niveau. Een inclusieve samenleving waarin niemand achter blijft.

2. Eigen regie. SamenBeter ziet gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. (Huber)

3. Integraal. SamenBeter staat voor een integrale benadering van zorg: een multidisciplinaire aanpak die gezondheid in al haar facetten ondersteunt.

4. Menselijke maat. SamenBeter zoekt naar manieren van samenwerken en organiseren die leiden tot maatwerk, elkaar kennen en preventie. Er is ‘Evidence’ dat dat gezondheidsvoordelen oplevert.

5. Eigenaarschap. SamenBeter wil een beweging op gang te brengen waarin mensen en organisaties zélf verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor hun bijdrage aan een gezonde, vitale samenleving.

6. Boven de politiek. SamenBeter gaat over het bevorderen van Gezondheid en laat het onderwerp niet gijzelen voor politieke doeleinden.

Hoe? de 4 Transformatie principes

Zonder te beweren dat SamenBeter precies weet hoe het hele Transformatie Traject eruit zal zien, weten we wel dat we van stilstand niet wijzer worden: We moeten de sprong wagen en met elkaar ‘doen, leren en verbinden’.

SamenBeter hanteert hiertoe de volgende 4 Transformatie Principes

Lees verder

1 Creëer een ecosysteem ontwerpen dat gezond gedrag faciliteert

SamenBeter kijkt naar gezondheid kijken door een ‘publieke lens’: gezondheid gaat niet alleen een individu aan maar de hele gemeenschap. Oorzaken en oplossingen liggen behalve in individuele behandelingstrajecten ook in het publieke domein. SamenBeter brengt de zorg naar de wijk. Door de cliënt de regie te geven kan deze een eigen weg bewandelen en wordt van partijen gevraagd met elkaar samen te werken.

2 Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking

In het nieuwe vitaliteits ecosysteem kunnen we op een heel andere manier met elkaar samenwerken. Dat betekent ook nieuwe vormen van leiderschap, anders organiseren en anders omgaan met eigenaarschap. nationaal, binnen de ict community, in proeftuinen, in het eigen netwerk, over proeftuinen heen, in kennis coalities.

3 Ontwikkel ICT die deze transitie mede mogelijk maakt

Waar we vroeger administratief en bureaucratisch met informatie om moesten gaan om niet te verzanden in chaos en on-ontsluit baarheid, biedt digitalisering verlossing. Helaas heeft in de zorg de Burger daar niets van meegekregen en wordt juist meer dan ooit verantwoording en rapportage gevraagd. Daarom creëert SamenBeter een ICT systeem van protocollen, uitwisselings methoden, standaarden en afspraken die drempelloze toegang tot e-health applicaties verschaft. Met deze ICT middelen krijgt de burger toegang tot diagnoses, behandelingsopties, analyses, netwerken en, niet onbelangrijk, het eigen dossier.

4 Ontwerp andere manieren van belonen

SamenBeter wil lokale, integrale business cases (social deals) ontwerpen waarbij de burger, community based werken en de inhoudelijke concepten van de beweging uitgangsprincipes zijn. De partners van het ecosysteem (burgers, gemeente, verzekeraar, professionals ...) van wijken, gesteund door de nationale inhoudelijke coalitie en het netwerk van wijken doen op deze manier aan contractinnovatie en nemen verantwoordelijkheid voor het welbevinden (het geluk, de gezondheid en vitaliteit) van de hele wijk.

Waar? de 4 Transformatie Velden

SamenBeter schaakt met de Transformatie Principes op 4 Velden:

Lees verder

De Nationale Dialoog

SamenBeter jaagt de nationale discussie aan over Positieve Gezondheid, de noodzaak van Preventie. SamenBeter kent de belangen van de Stakeholders die we hier tegenkomen en gaat met deze partijen in debat: denk aan de Media, Zorgverzekeraars, Patientenfederaties, Ministeries,NZA, Koepels, de Politiek, de SER, het RVS en SCP..

In Wijken met Bewoners

SamenBeter laat zich zien in de wijk en gaat banden aan met belangrijke spelers als Bewoners, Patiënten, Professionals, Gemeente, Bibliotheken, Lokale Media, MKB en Politie.

De ICT community

ICT partijen moeten een rol pakken als enabler van initiatieven. SamenBeter treedt in overleg met belangrijke stakeholders als Leveranciers, Informatieberaad, E-communities, Topsector LIfe Science and Health, Koppeltaal

Bij Kennis-, Onderzoek en Onderwijs instellingen

SamenBeter werkt aan Valorisatie, Action Research, Monitoring, support de OpenScience Collaboration. SamenBeter creëert een community of practice voor onderwijsinstellingen en onderzoekers om hun kennis te delen, verbinden en samen te leren. Met verschillende onderwijsinstellingen wordt een leerlijn gecreëerd op het gebied van nieuwe inhoudelijke zorgconcepten (rond De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid en drempelloze ICT) en rond het transformatie principe van veranderen in netwerken. Onderzoekers bundelen hun krachten en projecten hun onderzoeken op de vier transformatie principes van SamenBeter. Op deze manier kunnen ook onderzoeksgelden efficiënt ingezet worden.

Wie? SamenBeter: een beweging

SamenBeter wil bestaande partijen en initiatieven samenbrengen, verbinden in één krachtige nieuwe landelijk opererende beweging.
Daaronder zijn partijen die al langer actief zijn en behoorlijk met elkaar op een lijn zitten.
Individuen, transformatie- en inhoudelijke bewegingen, instellingen, academici, consultants, e-communities, onderwijsinstellingen, veranderkundigen, ontwerpers, onderzoekers, ict partijen, politici, burgerinitiatieven…

Lees verder

Binnen deze groep is er een aantal die als voorlopers en inspiratiebron hebben gediend: deze deze partijen zouden we kunnen beschouwen als de SamenBeter Founding Parents van SamenBeter: De Nieuwe GGZ, Institute for Positive Health, MeetingMoreMinds, Zelfzorg Ondersteund, GezondNL, Integrative Medicine. 

 

 Iedereen die de Transformatie Principes en de hieruit volgende uitgangspunten kan onderschrijven kan meedoen met SamenBeter