toolbox

Ben je betrokken bij het opzetten van een Proeftuin? Of heb je plannen om er een op te zetten? Misschien denk je dat er nog heel veel moet gebeuren voordat je aan de slag kan gaan: Er moeten besturen overtuigd worden, misschien zelfs zorgverzekeraars, gemeenteraden of zelfs ministers… Er moet heel veel geld op tafel komen...

Dat zou misschien de ‘veilige route’ zijn maar SamenBeter hoopt je te inspireren een andere weg te bewandelen: Een open beweging start bij jou! We zoeken naar innovatieve praktijken en dit vereist daden boven woorden.

Misschien ben je al begonnen en heb je ervaringen die je kan delen om anderen te helpen om te beginnen. En anders....dagen we je uit om vandaag te starten. Volgens SamenBeter zal het de praktijk van samenwerking zijn die beleidsmakers en systeempartijen overtuigt en hen tot samenwerking zal bewegen!

Hoe en Waar? We moeten wel eerlijk zijn: Wij weten ook niet waar precies te beginnen. Er is geen Proeftuin blauwdruk die je alleen maar hoeft in te vullen. We hebben wel een gezamenlijk gedragen idee hoe we de organisatie van zorg, vitaliteit en sociale omstandigheden van het gebied waar wij wonen willen verbeteren. ‘Meer samen doen en meer regie bij onszelf’ is wat ons allemaal bindt. Hoe dat moet, gaan we samen uitvinden door gebruik te maken en voort te bouwen op de ideeën, tips, tools en praktijken van de pioniers die je voorgingen.

 

Deze Toolbox gaat je helpen: 

• Genoeg zelfvertrouwen te krijgen om van start te gaan;

• Contact te leggen met medestanders die andere proeftuinen organiseren;

 • Inzicht te krijgen in wat anderen reeds gedaan hebben;
 • Jouw opgedane kennis te delen met anderen;

…en uiteindelijk: jouw buurt vitaler, gezonder en socialer te maken!

 

3 x 100 dagen! 

In onze eerste proeftuinen hebben we geprobeerd te werken en denken in drie blokken van 100 dagen. Om de vaart erin te brengen, erin te houden en om een ritme te creëeren en om duidelijke overgangen te maken van Praten, naar Proberen en naar Presteren. Deze Toolbox is ook opgezet langs die lijn.

1: ontdekken | in 100 dagen

De grenzen aangeven van jouw proeftuin, onderzoeken welke voorzieningen al een plek hebben en hoe deze zich verhouden tot jouw proeftuin, en je team samenbrengen. Daarnaast: doelen stellen voor de toekomst. Ontdek hieronder hoe de toolbox jou kan ondersteunen tijdens de eerste 100 dagen!

Je kamp opslaan

door Gijs Ockeloen
Verbind jezelf met je medepioniers: maak een account aan op SamenBeter.org
Verbind jezelf met je medepioniers: maak een account aan op SamenBeter.org

De eerste stap die je kan nemen brengt je in contact met je mede-pioniers in het hele land.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Dit is de plaats waar informatie gedeeld wordt die voor alle landelijke proeftuinen relevant kan zijn. Hier vind je blogs, een agenda, interessante links.

Als je wil bijdragen, wat we leuk zouden vinden, vraag dan editor-rechten aan via een mailtje naar in info@samenbeter.org

meer info

de wijk doorgronden

door Gijs Ockeloen
Jij gaat een belangrijke rol binnen de proeftuin verzorgen en daarom moeten de mensen in je proeftuin op je kunnen vertrouwen.
Wat ga je bereiken met deze tool?

Wees duidelijk over je rol, je verantwoordelijkheden, je rechten en plichten. Zorg dat je aanspreekbaar bent, deel je telefoon en email.

meer info
door Gijs Ockeloen
Een Sociale Kaart brengt alles in beeld waarvan jij vindt dat het ten goede komt aan de vitaliteit in je wijk.
In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een kaart kunt maken van alle voorzieningen en initiatieven rondom (positieve) gezondheid in jouw proeftuin. In deze handleiding beantwoorden we ook een aantal vragen die al zijn gesteld door andere proeftuiniers.
Wat ga je bereiken met deze tool?

Een Sociale Kaart zal je inspireren omdat het verrassend kan om in beeld te brengen hoeveel er al wordt gedaan. Maar de belangrijkste functie van de Sociale Kaart is om alle voorzieningen en initiatieven met elkaar te verbinden; is er bijvoorbeeld een ‘poppodium’ zorg dan voor links naar voorzieningen waar jongeren terecht kunnen met de vragen waar ze mee worstelen. 

WAT ZET JE OP DE SOCIALE KAART? 

Kies wat belangrijk is voor jouw wijk of wat je belangrijk wil maken. Lokaliseer daartoe relevante voorzieningen: De gemeente kan je op het spoor zetten van zinvolle dagbesteding, sociale steun, empowerment, professionele hulpverlening, vrijgevestigden, algemene voorzieningen Wmo, GGZ, Zvw, Wijkteams, jeugdzorg en welzijn, politie, huisartsen, sociale wijkteams, verslavingszorg, participatieveld, verstandelijk gehandicapten sector, sociale ondernemers, leger des heils, de ‘klaar over’ en andere ‘natuurlijke’ groepen. 

Hoe?

Een overzichtelijke Sociale Kaart is alleen waardevol hulpmiddel als deze actueel is. Dat is alleen mogelijk met een actieve beheerder maar dat kost veel tijd. De eenvoudiger weg is om een ‘Interactieve kaart' te maken waar bewoners ook in kunnen schrijven. Zo’n kaart kun je gewoon zelf maken in Google Maps en iedereen die je daar de rechten toe verschaft, kan je daarbij helpen. Activeer je community om relevante voorzieningen bekend te maken. 

meer info
door Gijs Ockeloen
Wijs een (of meerdere) ontmoetingsplek aan.
Wat ga je bereiken met deze tool?

Uitgebreid, klein, een buurthuis, een koffietent, cafe, de bibliotheek, bij jou aan de keukentafel … kan allemaal. Het kan er één zijn, zoals 'de Horizon' in Amsterdam Westerpark, of meerdere zoals in Vrijstaat Rotterdam, maar het helpt enorm als er een HOME is. En wel een waar de bewoners ook binnen kunnen lopen. Bedenk dat veel 'institutionele' plekken een 'drempel' kunnen hebben in de vorm van (vermeende) kosten, stigma of gewoon omdat het ‘professionals’ zijn.

Case: Wijkboerderij Nieuwland

In Proeftuin Wij zijn Nieuwland (Amersfoort) hebben ze een heel bijzonder kloppend hart waar ze veel tijd en moeite in gestoken hebben: de Wijk Boerderij. Deze boerderij is aangekocht door burgers met het idee om er een maatschappelijke functie aan te geven. Een ontmoetingspolek in eigen beheer, dat klinkt geweldig. 

Wim de Haan van proeftuin Nieuwland zal op deze plek zijn ervaringen, zijn waarnemingen, opinie en teleurstellingen met het aankopen binnenkort delen!

meer info
door Gijs Ockeloen
Er moet een aantal rollen en verantwoordelijkheden belegd worden.
Wat ga je bereiken met deze tool?

De meeste proeftuinen hebben aanvankelijk 5 mensen die de kar trekken: Beschrijf rollen, namen en rugnummers. Het is mooi als deze mensen enig charisma bezitten! Zorg ook voor bereikbaarheid (Email of 06).

Tip:

Velen van ons zijn gewend om in de beslotenheid van de eigen organisatie te werken. Dat is veilig maar ook traag. De snelst ontwikkelende proeftuinen werken bijna volledig open en bloot door vrijwel alle communicatie op een open digitaal platform te laten lopen. Iedereen kan zien wat er besproken wordt en wat er gezegd wordt. Probeer het! Als het eenmaal loopt, en daar moet je moeite voor doen, gaat er een enorme energie uit van het aanschouwen van al de initiatieven die genomen worden! SamenBeter gebruikt voor deze communicatie Basecamp. Maak jezelf lid van een van de teams en praat mee!

meer info
wendelatroll
door Wendela Troll
Lokale behoeftes ophalen
In en rondom een buurtlab verken je samen met bewoners wat de lokale behoeftes zijn. Bewoners gaan in gesprek en drinken een koffie/thee in deze open buurthuiskamer, gaan op buurtsafari of doen een workshop waarbij een persoonlijke sociale kaart wordt gemaakt. Zie bestaande initiatieven: hoodlab.
Wat ga je bereiken met deze tool?
 • Meer inzicht over wat voor bewoner van betekenis is

 • Nieuwe contacten en meer verbinding met de buurt

 • Bewoner kan zich ontwikkelen door te werken aan een buurtinitiatief met een bewonersgroep

meer info
verhalen
door Arjen Oenema
krijg een gevoel te van wat er in de wijk gaande is en onderzoek door middel van de Verhalen Expeditie wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn.

In elke proeftuin ontstaat de behoefte om meer gevoel te krijgen van wat er in de wijk gaande is en te onderzoeken wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn. Op een Verhalenexpeditie gaan we als antropologisch onderzoekers ‘op jacht’ naar wat er speelt in de wijk en welke mensen de spilfiguren zijn voor sociale initiatieven door met bewoners een open gesprek aan te gaan over het leven in de buurt.

Download de 'verhalenexpeditie-toolkit' zodat je de expeditie zelf kunt organiseren!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Krijg een gevoel te van wat er in de wijk gaande is en onderzoek door middel van de Verhalen Expeditie wat de informele netwerken en activatoren in de wijk zijn.

meer info
vergrootglas
door Minke Dijkstra
Zorg voor een gezamenlijk beeld van hoe de sociaaleconomische kracht van jouw regio ervoor staat.

Er zijn een aantal not-for-profit organsisaties die je kunnen begeleiden bij het versterken van jouw regio op basis van een regioscan door inzicht te verschaffen in de actuele situatie op het gebied van vitaliteit. Hiermee zorg je ervoor dat organisaties inzicht krijgen in de vitaliteit van de regio en zodoende aanknopingspunten hebben om gericht en gezamenlijk de vitaliteit te versterken.

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Deze tool geeft een concreet en gezamenlijk beeld van hoe de sociaaleconomische kracht in jouw regio.

meer info
door Gijs Ockeloen
De grenzen van je proeftuin zijn niet onbelangrijk. Net als een rivier of bergkam natuurlijke grenzen van gebieden vormen, kunnen infrastructurele of bestuurstechnische grenzen belangrijk zijn bij het bepalen van de grenzen van je proeftuin.

Er worden steeds meer proeftuinen opgezet. Op deze kaart kun je een actueel overzicht vinden van alle ‘Proeftuinen’. Als er niets opstaat betekent dat natuurlijk niet dat er ook niets gebeurt, maar waarschijnlijk geen integrale, op alle vormen van vitaliteit gerichte aanpak. Is er voor jou nog geen relevante proeftuin, dan kun je zelf het initiatief nemen en er één opzetten. In de geest van de pioniers gaat dat op basis van ‘first come, first serve’: prik je vlag in de wijk die jij voor ogen hebt en geef je proeftuin een naam. Bedenk dat je geen professional hoeft te zijn of een bepaald cv nodig hebt maar vertil je niet! Andere proeftuinen zijn 10000 - 25000 bewoners groot. Zet jou proeftuin erbij in het Kadaster!

Wat ga je bereiken met deze tool?

Zolang het om Prototypen gaat, denken we dat een begrensde wijk hanteerbaarder is. Vooral als we afspraken moeten maken met de Gemeente en verzekeraars kan het van pas komen als we, om maar iets te noemen, een experiment uit willen voeren met zaken rond bekostiging en vergoeding. Er zijn overigens ook proeftuinen die grenzen losjes hanteren. Rotterdam zoekt bijvoorbeeld naar verbindingen tussen initiatieven waar die ook in Rotterdam ontplooid worden. Een interessant experiment dat we evengoed van harte ondersteunen.

 

meer info

een netwerk vormen

door Minke Dijkstra
Wat ga je bereiken met deze tool?

Professionals en actieve bewoners hebben een overzicht van de verschillende rollen in de wijk en weten waarvoor ze bij elkaar terecht kunnen.

meer info
door Gijs Ockeloen
oftewel een netwerk team
Neem gezamelijk verantwoordelijkheid voor de Vitaliteit van de hele wijk!

Dit team kijkt wijk-breed en voelt zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk benoemen van vraagstukken die spelen in de wijk..

Het is als het ware het transformatieteam voor wijkgerichte, publieke zorg. Creëer dit netwerkteam nadrukkelijk in een dialoog met de partijen die van belang zijn: de stakeholders. In de dialoog kun je onder meer van de gewenste output, outcome en impact vaststellen waar je met elkaar voor gaat.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Deze dialoog biedt de kans vergelijkingen uit het verleden teniet te doen door de participanten nieuwe kaders mee te geven om zo de gewenste ‘impactvolle’ verandering te bereiken. De initiatiefnemer in de dialoog dient elke participant door zijn ‘hittepunt(en)’ mee te nemen vanuit een empathische 0-stand om zo objectief vast te stellen waar je als wijk voor gaat.

meer info
basecamp
door Gijs Ockeloen
Sla je lokale kamp digitaal op
Op Basecamp wordt gecommuniceerd over specifieke onderwerpen en over de vijf proeftuinen. Dit is de plek waar jij praat met de mensen die in jouw proeftuin actief zijn en een rol hebben. 

Wil je toegang hebben tot een groep? klik op MEER INFO hieronder!

Heb je moeilijkheden met Basecamp? Email gijs@reframingstudio.com

Action Learning Team/ INTERVISIE

https://3.basecamp.com/3598839/join/ttn6nhYAscqe

 

E community platform

https://3.basecamp.com/3598839/join/bPFuB65Nf8Np

 

Help Yourself/ Make Health

https://3.basecamp.com/3598839/join/LV5BjDnmKsUW

 

Hoodlab Pilot Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/PdJCdVoPGZUu

 

Netwerk Positieve Gezondheid GGZ

https://3.basecamp.com/3598839/join/2BeyDFbx4WkA

 

Ontwerpbestanden RS

https://3.basecamp.com/3598839/join/uxuxTDL5Q3iF

 

PGO: FitFolder

https://3.basecamp.com/3598839/join/xwZfbHtVD5H1

 

POH GGZ Amsterdam

https://3.basecamp.com/3598839/join/E3Bz7zrDj37X

 

Proeftuin Achtse Barrier

https://3.basecamp.com/3598839/join/M3BHpfHVnnFX

 

Proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

https://3.basecamp.com/3598839/join/rp5miCkvdqVx

 

Proeftuin Middelland - MMM 2.0. Sociale en Gezonde Wijk

https://3.basecamp.com/3598839/join/BAReneDWzHrT

 

Proeftuin Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/kR8qrusa5qZa

 

SamenBeter

https://3.basecamp.com/3598839/join/5NnzMEqNH4uq

 

SamenBeter ICT

https://3.basecamp.com/3598839/join/9Y1VJSosbw2J

 

SamenBeter Nieuwland

https://3.basecamp.com/3598839/join/V3WNLZW5PTGE

 

SamenBeter Privacy

https://3.basecamp.com/3598839/join/UShgWR7vVj77

 

SamenBeter Repository

https://3.basecamp.com/3598839/join/6yk1PqvfdsYV

 

SamenBeter Web Development

https://3.basecamp.com/3598839/join/dCJYMGxheKWG

 

SamenBeter Westerpark Jeugd

https://3.basecamp.com/3598839/join/sYFXvWpyGEJF

 

SamenBeter: FitKnip

https://3.basecamp.com/3598839/join/q46nG4exQ565

 

SamenBeter: meten=weten

https://3.basecamp.com/3598839/join/J5mR1iM95PaD

 

SamenBeter: Vraagbaak

https://3.basecamp.com/3598839/join/8BK216uTrBtf

 

SB Projecten Veiling

https://3.basecamp.com/3598839/join/s72H14XDqvbb

 

Toolbox

https://3.basecamp.com/3598839/join/EktPGGXmZ9M5

 

Uitstraling en Beheer Wijkplatform Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/5wXoUiGtNm5m

 

woensdag 5 juni: PannenBier

https://3.basecamp.com/3598839/join/uswZ94jwNRNt

Wat ga je bereiken met deze tool?

Meld jezelf aan bij een van de BASECAMPS via de volgende opt-in links:

Action Learning Team/ INTERVISIE

https://3.basecamp.com/3598839/join/ttn6nhYAscqe

 

E community platform

https://3.basecamp.com/3598839/join/bPFuB65Nf8Np

 

Help Yourself/ Make Health

https://3.basecamp.com/3598839/join/LV5BjDnmKsUW

 

Hoodlab Pilot Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/PdJCdVoPGZUu

 

Netwerk Positieve Gezondheid GGZ

https://3.basecamp.com/3598839/join/2BeyDFbx4WkA

 

Ontwerpbestanden RS

https://3.basecamp.com/3598839/join/uxuxTDL5Q3iF

 

PGO: FitFolder

https://3.basecamp.com/3598839/join/xwZfbHtVD5H1

 

POH GGZ Amsterdam

https://3.basecamp.com/3598839/join/E3Bz7zrDj37X

 

Proeftuin Achtse Barrier

https://3.basecamp.com/3598839/join/M3BHpfHVnnFX

 

Proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

https://3.basecamp.com/3598839/join/rp5miCkvdqVx

 

Proeftuin Middelland - MMM 2.0. Sociale en Gezonde Wijk

https://3.basecamp.com/3598839/join/BAReneDWzHrT

 

Proeftuin Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/kR8qrusa5qZa

 

SamenBeter

https://3.basecamp.com/3598839/join/5NnzMEqNH4uq

 

SamenBeter ICT

https://3.basecamp.com/3598839/join/9Y1VJSosbw2J

 

SamenBeter Nieuwland

https://3.basecamp.com/3598839/join/V3WNLZW5PTGE

 

SamenBeter Privacy

https://3.basecamp.com/3598839/join/UShgWR7vVj77

 

SamenBeter Repository

https://3.basecamp.com/3598839/join/6yk1PqvfdsYV

 

SamenBeter Web Development

https://3.basecamp.com/3598839/join/dCJYMGxheKWG

 

SamenBeter Westerpark Jeugd

https://3.basecamp.com/3598839/join/sYFXvWpyGEJF

 

SamenBeter: FitKnip

https://3.basecamp.com/3598839/join/q46nG4exQ565

 

SamenBeter: meten=weten

https://3.basecamp.com/3598839/join/J5mR1iM95PaD

 

SamenBeter: Vraagbaak

https://3.basecamp.com/3598839/join/8BK216uTrBtf

 

SB Projecten Veiling

https://3.basecamp.com/3598839/join/s72H14XDqvbb

 

Toolbox

https://3.basecamp.com/3598839/join/EktPGGXmZ9M5

 

Uitstraling en Beheer Wijkplatform Westerpark

https://3.basecamp.com/3598839/join/5wXoUiGtNm5m

 

woensdag 5 juni: PannenBier

https://3.basecamp.com/3598839/join/uswZ94jwNRNt

meer info
door Gijs Ockeloen
Natuurlijk is SamenBeter ook actief of social media. Volg ons en laat weten als je iets leuk vind of juist niet.
Wat ga je bereiken met deze tool?

De algemene SamenBeter.org Facebook groep is gericht op de mensen die bij het project betrokken zijn of die het een warm toedragen. Bewoners zijn welkom maar waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de lokale Facebook groepen.

meer info

kennis opdoen

door Gijs Ockeloen
Gezondheid vergoeden in plaats van ziekte
Voorkomen is beter dan genezen

Een van de pijlers van de omslag die we teweeg willen brengen is meer aandacht en ondersteuning van PREVENTIE.  

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Preventie raakt aan heel veel vitaliteits bedreigende zaken: obesitas, roken, drinken, drugs, diabetes.

Als je je een beetje ingelezen hebt in de potentie van preventie maar ook in de 'tegen' krachten, dan kun je het gesprek aan over het belangrijke onderwerp 'hoe betalen we dat?'

Organiseer ook lezingen over preventie en agendeer het onderwerp waar mogelijk. 

 

 

meer info
door Gijs Ockeloen
Herstel helpt mensen weer inzien wat ze kunnen en waar hun kwaliteiten liggen.
Wanneer je als drugsgebruiker ‘in herstel’ bent betekent dat simpel gezegd: je leven op de rit krijgen. Herstel laat ons kijken naar de hele mens, en alles wat er om die persoon heen gebeurt.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herstel, vanuit de wetenschap, beleidsmakers, (verslavings)zorginstellingen en gebruikers zelf. Dat is mooi, want herstel laat ons kijken naar meer dan alleen welke drugs iemand gebruikt. Herstel gaat om meedoen in de maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat erom te zijn wie je wilt zijn als persoon.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Mainline heeft verkend welke factoren bijdragen aan een langdurig herstel. Wij hebben diepteinterviews gehouden met 15 personen, middels veldwerk en de inzet van ervaringsdeskundige projectmedewerkers. Sommige respondenten hebben vooral problemen (gehad) met alcoholgebruik en één respondent zegt vooral verslaafd te zijn geweest aan gamen. Alle personen hebben hard moeten werken aan grote sociaal-maatschappelijke problemen, al dan niet gerelateerd aan hun middelengebruik. Denk hierbij aan schulden, dakloosheid en verbroken familierelaties. Deze 15 personen hebben hun verhaal en visie op herstel met Mainline gedeeld. Daarnaast hebben wij enkele professionals gesproken over het onderwerp  en literatuur geraadpleegd.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gedeeld, aangevuld met citaten uit de interviews.

meer info
door Minke Dijkstra
Leer van Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken over nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie van de GGZ.

In hun boek Goede GGZ! beschrijven Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar ook van een andere taal en uitgangspunten in het denken over psychische kwetsbaarheid. In een kritische analyse van het denken over gezondheid als afwezigheid van ziekte, haperende hersenen, evidence-based richtlijnen en diagnostische zorgpaden komen zij tot de ontdekking dat een nieuwe focus op positieve gezondheid kan leiden tot grensverleggende vernieuwing, die zowel patiënten als hulpverleners kan bevrijden van de huidige impasse.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Dit boek geeft je concrete handvatten om de GGZ in jouw wijk te veranderen.

meer info

businessmodel bouwen

voet
door Minke Dijkstra
de Maatschappelijk Business Case
Leer welke stappen je in jouw wijk kunt zetten op weg naar een duurzaam businessmodel rondom wijkgerichte zorg.

Het opzetten van een proeftuin is een uitdagend proces. Je zult tegen enkele fundamentele vragen aanlopen, bijvoorbeeld: hoe kan dit allemaal gefinancierd worden? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden doen MeetingMoreMinds en Stichting Het Groene Brein onderzoek naar duurzame businessmodellen.

Het laatste resultaat van hun onderzoek is een concreet stappenplan om tot een duurzaam businessmodel voor wijkgerichte zorg te komen. Hiermee kun je in een gezamenlijke aanpak op wijkniveau ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg verder vormgeven. 

In een Maatschappelijke Business Case worden het economische én het maatschappelijke nut meegerekend in een kosten-baten analyse. De publieke waarde van een project wordt berekend middels een Social Return on Investment (SROI) berekening.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het SaMaBuCa model is te gebruiken als een hulpmiddel in het proces in de wijk. Als de stappen worden gevolgd kan een goed proces vormgegeven worden in de wijk. Waarin de diverse incentives, benodigde investeringen en verdeling van de opbrengsten met elkaar in samenhang kunnen worden vormgegeven. Het stappenplan bestaat uit 8 concrete stappen, onderverdeeld in drie grotere hoofdblokken.

meer info
zak
door Minke Dijkstra
Social Return on investment (SROI) is een methode om maatschappelijke waarden als ecologische, of sociale waarden meegenomen worden in de kosten-baten analyse.

De outcomes vergelijk je met de maatschappelijke kosten (input) die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen. Hiervoor kun je aantal deelvragen gebruiken waarbij wordt uitgegaan van stakeholders en de door hen ervaren verandering die wordt veroorzaakt door de activiteit van de organisatie.

In dit document laat VitaValley / Vital Innovators zien hoe ze aan de hand van de SROI-methode zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van het PreventieConsult in kaart hebben gebracht.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Inzicht in hoe jouw proeftuin of organisatie maatschappelijke waarde creëert door sociale en economische outcomes te meten en in geld uit te drukken.

Je kunt de SROI gebruiken om de gevolgen van je project voor de betrokken stakeholders inzichtelijk te maken. 

 

meer info
door Gijs Ockeloen
Of je het nou leuk vind of niet: uiteindelijk gaat geld een rol spelen. Maak hiervoor een plan.

Het totale budget wordt bepaald door het aantal burgers in je wijk. Momenteel gaat het om € 450 per burger. Welk deel daarvan is realistisch om te verschuiven richting je proeftuin? Dit is afhankelijk van de verantwoordelijkheid die je neemt. Blijft er bijvoorbeeld nog een klinische faciliteit bestaan waar je gebruik van maakt? Wanneer je in een eerste fase 25% zou weten door te schuiven naar jouw wijk, dan praat je over € 1.750.000. Als je hiervan bijvoorbeeld 70% in FTE in te zetten, komt dat neer op een FACT team van 20 FTE. De overblijvende 30% blijft zitten in je kas. Je team kan dan beslissingen nemen over in te huren expertise, investering in hard - en software, maar ook om middelen te gebruiken voor ondersteuning van netwerken, alternatieven voor opnamen. Op deze manier zijn je 'resources' in menskracht en geld ruim voldoende om in het eerste jaar echt nieuwe praktijken laten ontwikkelen en daarvan te leren in je proeftuin.

Philippe Delespaul onderscheidt enkele modellen om aan een budget te komen:

Model Regiobudget

De verschillende zorgaanbieders stellen een regiobudget samen (uit bestaande middelen) en financieren hiermee een team dat de integrale zorg voor de caseload biedt (zonder de administratieve verantwoording voor deze middelen)

Model Integratief

De verschillende aanbieders behouden hun eigen financiering (en de eigen administratieve verantwoording) maar detacheren resources voor de integrale wijkzorg.

Model Disruptief

Een nieuwe aanbieder start met een team en biedt vernieuwende zorg die dusdanig in de smaak valt dat de andere aanbieders uit de wijk verdreven worden.

Model Experiment

Een derde partij financiert de innovatie voor een periode van 2 a 3 jaar met een experimentele subsidie die het dispatch team de middelen geeft om autonoom innovatieve zorg te ontwikkelen.

 

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Kosten vormen een belangrijke drempel. Een van de belangrijkste transities die we middels Proeftuinen willen bereiken is dan ook kosteloze of in elk geval betaalbare zorg. Zowel preventief als curatief. En niet alleen evidence based, maar álle zorg waarvoor een bewoner voor kiest. Dit is een van de ‘long shots’ van het experiment omdat de bekostiging en vergoeding van zorg in wetten (en in de hoofden van stakeholders) verankerd is. Veel stakeholders zien hierin hun belangen in gevaar komen. Je kunt kiezen voor een activistische aanpak of juist samenwerking zoeken, maar ergens zal je een budget moeten organiseren. De gemeente is de meest logische partner: zij zitten voor elke inwoner op WmO geld, GGZ geld, awbz geld en participatiegeld. Stort deze gelden in één pot waaruit de totale ‘vitaliteit’ van de wijk bekostigd wordt: Model Populatie Bekostiging.

  meer info
  door Gijs Ockeloen

  Achtergrondnotitie over de stand van kennis rondom allerlei soorten bewonersbedrijven

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  tbs

  karre615.78 KB
  meer info
  door Gijs Ockeloen
  The Right to Challenge.
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  wie o wie heeft er ervaring met Right to Challenge en schrijft een leuk stuk?

  meer info

  De Vitaliteits Commons

  door Gijs Ockeloen
  Het VitaliteitsOrakel is een Q&A functionaliteit waar vragen gesteld kunnen worden die beantwoord worden door ‘een ieder’. Dat kan opinierend, of in de vorm van ‘de feiten’ gebeuren.
  Antwoorden kunnen van iedereen komen: experts, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerden...de vragensteller heeft wel inzicht vanuit welke rol iemand antwoord en ook wat de reputatie van de beantwoorder op het Orakel is.

  In het algemeen is er geen behoefte aan een nieuwe versie van deze functie naast het succesvolle QUORA. Waar wel behoefte aan is is aan een variant die discreet is, gevalideerd en vrij van reclame. Daarnaast hebben we een orakel nodig dat in eerste instantie gericht is op het eigen woongebied.

  Een tweede onderscheid is de verbinding met een functionaliteit van ‘vlees en bloed’: de VitaliteitsBalie, een inloop faciliteit waar mensen vragen kunnen stellen aan een empatisch en allround persoon of panel, die of zelf antwoord of doorverwijst naar een multidisciplinair, direct beschikbare pool van mensen. Tenslotte is er een derde functionaliteit in de vorm van besloten plekken waar digitale dialogen plaatsvinden tussen algoritmisch dan wel met de hand toegevoegde deelnemers rond een bepaald onderwerp: de VitaBox. Een VitaBox is een pagina  binnen het VitaliteitsOrakel met een eigen admin, moderatie team en deelnemers. 

  In Westerpark, Achtse Barrier en de Zorgvrijstaat  maakt men gebruik van een VitaliteitsOrakel van de firma WikiWijk onder de naam VraagBaak. De WegWijsSalon is de VitaliteitsBalie in Westerpark en als VitaBox heeft daar Wikiwijks’  MatchFixer

  Acount policy

  Het VitaliteitsOrakel alleen te gebruiken als men zich registreert bij een digitaal wijkplatform. Deze registratie geeft mensen een account dat voorzien kan worden van een set gevalideerde ‘attributen’. In het simpelste geval registreert men slechts een email adres. Voor veel doeleinden zal dat genoeg zijn. Bijvoorbeeld om een vraag aan het Het VitaliteitsOrakel te stellen. Wil men ook antwoorden dan kan ook dat zolang men als ‘Bewoner’ antwoordt. Antwoordt men als ‘Huisarts’ dan zal deze gebruiker het attribuut BIG registratie moeten toevoegen aan het account. De vragensteller ziet daar allemaal niets van terug alleen, maar kan ervan uitgaan dat de antwoorden inderdaad komen van een BIG geregistreerde professional. 

  Het op deze wijze van gevalideerd inloggen en accounts aanmaken kan IRMA toegepast worden.

   

  Geloofwaardigheid

  Het doel van bovenstaande Account policy is om de kwaliteit van de antwoorden en de geloofwaardigheid te vergroten. Antwoorden kunnen alleen komen van gevalideerde gebruikers. Er is voor bepaalde rollen wel de keuze om anoniem te blijven. Op deze manier kan een vragensteller over anorexia er bijvoorbeeld van uitgaan dat de antwoorden komen van een 13 jarig meisje ondanks dat niet bekend is wie, wat of waar.

  Het beoordelen van de antwoorden wordt verder gefaciliteerd door gebruikers de rangorde in de kwaliteit van de antwoorden te laten bepalen. 

  Beantwoorders verzamelen VitaMedals op basis van aantallen antwoorden en gebruikers oordelen van die antwoorden. De VitaMedals hebben een ‘Wederkerige Waarde’ en kunnen ingezet worden bij het aanschaffen van ‘Vitaliserende Interventies’.

   

  Notificaties

  Gebruikers geven in hun instellingen  aan in welke onderwerpen zij geïnteresseerd zijn en of zij geattendeerd willen worden de publicatie van vragen gerelateerd aan die voorkeuren. 

  Redactie Team

  Het idee is dat een team van toegewijd team tijd te laten investeren in beginmaanden van een VitaliteitsOrakel zodat vragen daadwerkelijk subiet opgepakt worden en zo gebruik op gang brengen.

  Landelijke dekking

  De Orakels zijn wijkgebonden. Dat betekent niet dat mensen in de wijk opgesloten zitten: de diverse Orakels in den lande zijn met elkaar verbonden. Om mensen de vrijheid te geven buiten de wijk te zoeken maar ook omdat voor sommige zeldzamere vragen in de wijk niet genoeg beantwoorders voorhanden zijn om een zinvolle dialoog aan te gaan. 

   

  User Story

  Henk woont al sinds 2005 op hetzelfde adres. De eerste 15 jaar niet bepaald naar tevredenheid. Waarom, dat doet er wat hem betreft even niet toe. Hij houdt het erop dat ‘het in zijn hoofd niet goed zat’ en dat hij niet zou weten welke wegen nog meer voor hem open stonden om er wat aan te doen nadat hij jarenlang van dokter naar psychiater naar instelling was gestuurd. Toen hij op het prikbord in de buurtsuper een foldertje van De VraagBaak zag hangen, ging letterlijk een wereld van mogelijkheden voor hem open: een wereld waarin hij zelf de regie kon nemen!

  Ik zat dan wel opgesloten in mijn huis, maar ik had wel een computer. In het begin had ik ook NextDoor en Facebook accounts. Onder een valse naam, dat snap je. Als ik dan wat rondhing op een of andere pagina kreeg ik opeens allemaal aanbiedingen voor de raarste pillen aangeboden van allerlei fabrikanten. Na een half jaar kreeg ik een bericht van Facebook dat ze door hadden dat ik een valse naam gebruikte. Vraag me niet hoe ze dat te weten waren gekomen. Of ik mijn echte naam maar wilde opgeven. Meteen weer drie weken de gordijnen dicht gegooid en alles van mijn computer gewist. Ik voelde me enorm bekeken. Heel jammer, want dat was voor mij zo’n beetje het enige contact dat ik had met de wereld. 

  Maar nu kreeg ik dus dat VraagBaakfoldertje in handen, en daarin las ik dat dat eigenlijk een NextDoor was, maar dan net als in het echte leven, dus dat je zelf bepaalt of ik daarbij een zonnebril opzet, zodat niemand weet wie ik ben. Dat is handig, want ik heb liever niet dat mijn buurman weet dat ik dit en dat mankeer - want dan krijg je weer dat hij me gaat uitnodigen voor zijn klaverjasclub. Ook verdomd handig aan die VraagBaak: je bepaalt zelf aan wie je je vraag wil stellen. Mijn eerste vraag stelde ik aan iedereen. Beetje naïef, kreeg ik 45 antwoorden. Zag ik door de bomen het bos niet meer. Er zaten er ook veel tussen van die, hoe heten die... ‘spychiatrische’ instituten die zich bezighouden met mijn dingetje. Niet dat dat waardeloze antwoorden waren, er zijn mensen die prima worden geholpen door deze clubs, maar ik was al bij al die lui langs geweest en ze wisten allemaal precies te vertellen wat ik moest doen, maar ik kwam daarmee niet echt vooruit. Ik was benieuwd naar anderen met hetzelfde als ik. Dus ik heb mijn vraag opnieuw gesteld maar dan alleen gericht aan - zoals dat op de VraagBaak heet - ‘ervaringsdeskundigen’. Op mijn nieuw gestelde vraag kreeg ik 12 antwoorden. Allemaal van echte mensen die je kan benaderen. Dus geen robots. Die worden geweerd in de VraagBaak. Ik heb met drie die me aanspraken een chat-gesprek gevoerd, gewoon in the open zodat anderen hun voordeel ermee kunnen doen. En ook omdat ik totaal vertrouw op mijn digitale zonnebril. Mijn ervaringsdeskundigen overigens hadden geen bezwaar dat iedereen kon zien wie ze waren, die stonden er met foto en al op. Ook weer niet zo gek, want zij hadden inmiddels van hun ervaring hun beroep gemaakt! Je kunt namelijk de VraagBaak je een appje laten sturen als iemand een vraag stelt met door jou zelf opgegeven woorden. Wat ik uiteindelijk gedaan heb was wel grappig en had ik nooit vooraf kunnen bedenken: een hardloopclub bood via de vraagbaak aan elke dag om 10 uur bij me aan te bellen om mee te komen rennen. Daar ben ik op ingegaan. Daar renden ook mensen tussen die heel vergelijkbare verhalen hadden. Eén ervan wees me op een computer-programma dat ik op de VitaliteitsMarkt kon downloaden. Het klinkt misschien gek, maar het gevoel dat ik zelf kon bepalen voor, tja hoe noem je dat, welke ‘behandeling’ ik ging volgen, maakte me voor mijn gevoel meteen al voor de helft beter!

   

  Use Case Storyboard

  Henk krijgt Foldertje-Hij leest dat hij naar de Balie kan om zijn vraag voor te leggen of dat hij dat digitaal middels het Orakel kan doen-Henk schaamt zich een beetje en spreekt liever geen mensen face to face over zijn situatie- Hij wil naarzijn vraag voorleggen aan het VitaliteitsOrakel-Henk maakt account aan voor het digitaal wijkplatform-Alleen Email adres als attribuut-Krijgt bevestigings Email waarop hij moet antwoorden (verified user)-Henk stelt vraag: ‘ik heb niet veel te doen en overdag pieker ik daarover, lig ‘s nachts uren wakker, overdag ben ik een moe en een wrak--Zijn vraag gaat online-

  Aan de ‘andere kant’ zit Fred. Fred is Ervaringsdeskundige op het gebied van Depressiviteit en is lid van het OrakelTeam. Hij en 20 collega’s waaronder huisartsen, sociaal werkers maar ook bewoners zorgen dat geen vraag onbeantwoord blijft. Hij heeft wekkers staan op een aantal trefwoorden op gebieden waarop hij zich expert acht-De vraag van Henk komt daardoor in de ‘Feed’ van Fred terecht-Hij ziet dat hij niet bepaald de eerste zal zijn: de reacties stapelen zich al op- Een hoop tamelijk nutteloze die Henk zelf ook wel had kunne bedenken zoals ‘ga naar de Huisarts’-een ander raadt hem een bepaalde behandelaar bij een instelling aan, een ander een bepaald dieet, weer een ander om een leuke vriendin te nemen- de laatste moet hij om lachen: een relatie vinden is juist een van zijn problemen- dat antwoord hij dan ook- er ontspint zich een dialoog over het vinden van partners dat alle kanten op gaat maar er zit ook een man tussen die schrijft dat hij zijn vriendin ontmoet heeft in een joggingclub-als een soort bijvangst- op die joggingclub reageert-Fred denkt daar iets verrassends uit te kunnen halen-hij mengt zich in de discussie en vraagt hoe dat werkt-de club biedt aan bij mensen elke ochtend om 10 aan te bellen om hen mee te nemen in de Slow Starters groep-Fred ziet met zij ervaring meteen dat deze club niet bestaat om een nieuwe marathon wereldkampioen te creëren maar dat ze een sociale functie hebben- Hij stimuleert Henk om zich aan te melden-moe of niet moe-Henk gaat daarop in-later zal hij de dialoog jet Fred belonen met positieve feed back wat Fred 10 VitaMedals oplevert wat hij trots laat zien op zijn account- 

  Henk raakt voor tijdens en na het lopen in gesprek met Joop, de man die reageerde op zijn vraag aan het Orakel- Henk vertelt op een gegeven moment dat hij schulden heeft-Joop adviseert hem om ook daarmee naar het Orakel te stappen- Henk heeft inmiddels genoeg moed verzameld om aan te kloppen bij de Balie- Deze koppelt Fred direct aan de Schuldhulpverlener die in het kantoortje ernaast aan het werk is- samen gaan ze aan de slag-De depressie is verdwenen- was het het piekeren?-waren het de schulden? Wat doet het ertoe: Henk is een vrolijk getapte gast en een drijvende kracht in de Slow Starters club- 

  Fred heeft het hele traject gevolgd-als ervaringsdeskundige heeft hij inmiddels veel kennis over Depressie- helaas weet hij ook dat hij minder getroffen heeft als Henk: zijn depressie werd veroorzaakt door sociale omstandigheden- daar kun je wat aan doen- Bij hemzelf is het genetisch en hij moet ermee leren leven- een hardloop club zal hem niet baten- Wel vindt hij veel rust bij de VitaBox- Dat is een besloten Chatbox waar mensen rond een gezamenlijk onderwerp in dialoog gaan- daar moet je wel voor uitgenodigd worden en de moderatie is in handen van de groep zelf-dit is zware kost en hier willen we geen flauwekul vandaar dat je er niet zomaar tussen komt-

   

   

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Bewoners zulllen Multidisciplinariteit en Eigen Regie Ervaren:

  Bewoners kunnen met vitaliteitsvragen, waaronder ‘zware kwesties’, terecht bij andere kanalen dan de Huisarts of een Gemeentelijk loket. Deze blijven uiteraard bestaan en hebben een zeker publiek. Maar met het VitaliteitsOrakel kan men op eigen initiatief, vanuit de luie stoel, op een zelf gekozen tijdstip, in alle rust een vraag formuleren en deze richten aan zelf gekozen groep. De antwoorden bevatten een antwoord, of geven aanleiding tot een dialoog of een verwijzing. Ze zullen zelden vanuit ‘een en dezelfde hoek’ komen. Depressie Vragen krijgen antwoorden uit Psychiatrische hoek maar er zitten ook wellicht ook ‘geld antwoorden’ bij als men schulden vermoed als oorzaak van de depressie. In het geval dat we ons in een niet-geëscaleerde fase bevinden is wellicht helemaal geen ‘professionele interventie’ nodig.

  Professionals kruipen door de VitaliteitsBalie dichter naar de bewoner en de wijk. De bezoekers hebben zelf de weg naar de Balie gekozen. Een deel van hen heeft misschien moeite met de digitale weg of is doorverwezen naar de Balie, en ander wil liever met mensen werken. De keus is aan hen. Professionals kunnen ervaren wat het betekent om clienten 'in hun sterkte te zetten' en 'centraal te stellen'. 

  Patienten gebruiken al vaak Web based functies. De VitaBox kun je zien als een wijkgebonden versie van bestaande chatgroepen die je aantreft op websites van Proud2Bme of Psychosenet. Niet als concurrent: met deze vaak zeer goed gebruikte, en ook goed functionerende websites is uitwisseling plaats doordat mensen van die sites ook op de VitaliteitsOrakels actief zijn en notificaties kunnen aanzetten.

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  tja

  meer info

  een digitaal ontmoetingsplek bouwen: het Wijkplatform

  door Anne-Marie Benschop
  Activiteit op je platform meten
  meten = weten!

  Natuurlijk wil je volgen hoe het gebruik van je wijkplatform zich ontwikkelt. Denk er met een aantal belangrijke betrokkenen over na wanneer je vindt dat je wijkplatform een succes is; wat wil je dan bereikt hebben? Daarbij spreek je met elkaar indicatoren af die je gaat meten. Hier vindt je een voorbeeld van een wijkplatform rapportage en een beschrijving van het proces om met elkaar zo'n rapportage te ontwikkelen: 

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Webanalyses zijn het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van de activiteiten van bezoekers om het gedrag te begrijpen en te optimaliseren. Webanalyse is niet alleen een proces voor het meten van bezoekersgedrag, maar kan ook worden gebruikt als hulpmiddel voor het beoordelen en verbeteren van de effectiviteit van je portaal

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Wek vertrouwen
  Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Je bent wettelijk verplicht om aan je accounthouders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden.

  De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.

  Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van Proeftuin Westerpark.

  De privacy verklaring is belangrijk maar slechts het slotstuk. Als het goed is, is het wijkplatform niet alleen een data-verantwoordelijke op zich, maar ook een plaats vanaf waar je een relatie kan aangaan met andere data-verantwoordelijken. Dat maakt de situatie juridisch ingewikkeld en vraagt om een duidelijke presentatie van wanneer je met wie aan de slag bent (en het bijbehorende informeren).

  Dus:
  - wat heeft het buurtplatform zelf nodig om te functioneren? (Dit valt onder de aangehaalde privacy verklaring)
  - hoe zie je wanneer je onder de verantwoordelijkheid van iemand ander valt en hoe kom je te weten onder welke voorwaarden die dat doet?
  - als iemand via het buurtplatform naar een derde partij gaat, welke rol heeft buurtplatform daarbij en wat het bewonersplatform zelf doet met de data die via het platform naar andere data-verantwoordelijken gaat?

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Deze Tool helpt je te voldoen aan de eisen van de AVG. Met de links naar de Privacy Game kun je de inzichten in de waarden die mensen vereisen op het moment dat ze nieuwe relaties met elkaar aangaan boven water krijgen.

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Naast een gebouw van steen en hout zul je ook een digitale ‘ontmoetingsplek’ moeten realiseren. In je huis komen honderden mensen maar je digitale platform biedt plaats aan duizenden. Ook belangrijk: Hier kun je dingen doen die in de fysieke wereld onmoge

  Software

  Hiervoor gebruiken we standaard software. Wel is het belangrijk dat de ontwikkelaar de software in overeenstemming met de Proeftuin gedachte heeft ingericht. Dat heeft voornamelijk betrekking op de koppeling met andere software en de uitwisseling van data en de privacy van de bewoners.

  De software die gesuggereerd wordt in deze Toolbox voldoet aan deze eisen.

  Beheer en Governance

  Naarmate je bewoners platform groeit, neemt je verantwoordelijkheid toe. Het belang van 'beheer' en misschien nog zwaarder 'de Governance' komt dan aan de orde. Hoe om te gaan met de veiligheid van de site? met klachten? met ongepaste inhoud? Wie bepaalt de structuur en de content? Het is verstandig een Redactie aan te stellen met een eindverantwoordelijke. De vijf SamenBeter proeftuinen hebben allemaal een digitaal bewonersplatform die ons het een en ander geleerd hebben dat je ter harte kunt nemen.

  Privacy (zie de tool Privacy)

  Op je digitaal bewonersplatform ga je werken met 'accounts'. dat betekent dat je privacy gevoelige informatie gaat verzamelen en opslaan. je bent dan gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je bent wettelijk verplicht om aan je account houders te vertellen wat je met de verzamelde gegevens doet. Dat doe je in een privacyverklaring die je op je website zet. Bijvoorbeeld in de footer, zodat de privacyverklaring vanaf iedere pagina is te vinden. De website veiliginternetten.nl (een initiatief van de overheid) heeft een privacy toolgenerator waarmee je een basistekst kunt genereren die voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Of laat je inspireren door de Privacyverklaring van bijvoorbeeld Proeftuin Westerpark.

  TIP:

  Het samenstellen van een Digitaal Platform kun je zelf doen als je enig kennis hebt. Of betrek een whizz-kid uit je proeftuin. Als je verder bent, wordt de veiligheid en ook het ontwerpen van het design en de interactie, de UI/UX, werk voor professionals. Misschien heb je die rondlopen in je proeftuin. 

  CASE:

  Proeftuin Westerpark (Amsterdam) heeft een platform gebouwd met WikiWijk. Nieuwland (Amersfoort) werkt met Gebied Online. Op deze platform wordt gewerkt aan een aantal zaken die je niet overal kan. Zo kan je er gebruik maken van E-Health aanbod, discreet vragen stellen over je gezondheid en er is een begin gemaakt met Single Sign On, Sociale Netwerkstandaard en de koppeling met aanbieders. Ook wordt ernaar gestreefd gekoppeld aan deze platforms een PGO te kunnen gebruiken. 

  Deze online platforms stellen mensen in staat gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving en ook mbt hun gezondheid. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen.

  Zo functioneren deze platforms niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten.

  WikiWijk

  De architectuur van Wikiwijk is 'open source' zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en dat koppelingen met domotica-toepassingen en eHealth-omgevingen mogelijk zijn. 

  Klik op de links om een kijkje te nemen op de buurtplatform:

   

  Gebied Online

  Gebied Online is een cooperatie, waar de leden meedenken, praten én beslissen over de ontwikkeling van het platform. Zodat gebiedonline wordt ontwikkeld voor én door buurten. Er zijn heel veel buurten aangesloten op Gebied Online. Zo ook:

        • Buurtplatform proeftuin Nieuwland | Amersfoort

  Interessant is ook een WikiWijk-Gebied Online samenwerking in:

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertrouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

  Een buurtplatform zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen vinden, dat ze weten wat er in hun wijk speelt en georganiseerd wordt. Op deze manier wordt het voor bewoners gemakkelijker om verbindingen te leggen en met elkaar een hecht netwerk te vormen. Het platform ondersteunt daarmee de verandering die we willen bereiken in de samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  biedt ze iets unieks

  Met het bouwen van een digitaal buurtplatform ben je er nog niet: je hebt 'traffic' nodig, mensen die er graag komen en er liefst ook wat gaan doen. Dit is niet eenvoudig want er zijn vast al allerlei hippe, succesvolle en vaak al jarenlang bestaande platforms als Facebook en Nextdoor. Bedenk dat ook die platforms moeite gehad hebben om deelnemers te lokken. Wie weet herrinner je zelf wel dat je dacht 'wat moet ik met Facebook?!'. 

  Belangrijk om die platforms niet als een concurrent te zien, en ook niet proberen ze te verslaan. Zie ze als team-leden: maakt contact met de beheerders en wissel informatie en agenda's uit. Bedenk dat ze een eigen functie vervullen die jij misschien helemaal niet probeert in te vullen: Nextdoor is handig voor weggelopen katten en klusjesmensen, Facebook is een 'tijdlijn' voor het 'gewone leven', maar geen van beiden zijn ze geschikt, of worden veel gebruikt voor intieme, privacy gevoelige, zorg gerelateerde kwesties.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Als je een plek gaat maken voor 'intieme, privacy gevoelige, zorg gerelateerde kwesties' op je wijkplatform, dan heb je iets dat andere platforms niet kunnen bieden. Je moet er dan dus wel voor zorgen dat je de privacy van je gebruikers respecteert, geen trackers gebruikt en geen commercieel oogmerk hebt. 

  meer info
  Just Ask
  door Justus Tomlow
  Meta4Language is een metaforen spel voor buurt proeftuinen, die met een game-master gespeeld kan worden om kwalitatieve eisen beter bloot te leggen en beter over te dragen aan it-ontwikkelaars, zodat on- en off-line ‘zorg' initiatieven meer buurt eigen worden en beter met elkaar verbonden worden.

  Meta4Language is een metaforen spel voor buurt proeftuinen, die met een game-master gespeeld kan worden om kwalitatieve eisen beter bloot te leggen en beter over te dragen aan it-ontwikkelaars, zodat on- en off-line ‘zorg' initiatieven meer buurt eigen worden en beter met elkaar verbonden worden.  ... als een "HUIS"

  Bij het maken van ICT-oplossingen verdwijnt veel informatie over de belevingswereld van de mensen die ze gebruiken. De uitdaging is om een manier van maken te ontwerpen die de belevingswereld van mensen belichaamt, en waaruit ICT-oplossingen voortkomen die zelf kunnen blijven leven in het gebruik. Metaforen vervullen in onze visie een sleutelrol in deze manier van maken. De metafoor van jazz improvisatie als een proces dat altijd levend blijft in de interactie tusen mensen (muzikanten), organisatie (band), en techniek (instrumenten) vormde de basis voor het ontwerp van de meta4language toolkit. Hiermee werd een eerste stap gezet om de resultaten van het promotie-onderzoek van Sergej van Middendorp* toepasbaar te maken voor de praktijk. Het doel is dat bewoners, ontwerpers, en ontwikkelaars de toolkit met elkaar kunnen ‘spelen’ om verhalen uit de belevingswereld van de ‘gebruikers’ om te zetten in use-cases waar software-ontwikkelaars oplossingen van kunnen maken.

  Hoe werkt het?
  Meta4Language is onder meer geïnspireerd op Christopher Alexander's "Pattern Language",  vrij vertaald naar Aldo van Eyck’s metafoor: ‘Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis.' De verhalen van wijkbewoners die plaatsvinden op plekken in een buurt worden door middel van dit gestructureerde associatiespel vertaald in metaforische verhalen op plekken (patterns) in een groot archetypisch 'HUIS'. Door het gebruik van de metafoor: "de verhalen uit de wijk zijn een HUIS", ontstaat meer overzicht, inzicht en samenhang in de “losse verhalen uit de buurt". Deze samenhang is de basis van de volgende stap, waarbij ontwerpers en ontwikkelaars (en dat kunnen natuurlijk ook mensen uit de buurt zijn!) het ‘HUIS' omzetten in ICT oplossingen. 

  Meer informatie?
  Meta4Language is in ontwikkeling. Een eerste versie is speelbaar met een game-master die het spel overziet. Wil je meer informatie over Meta4Language? Of ben je geïnteresseerd om het spel te spelen onder begeleiding van een game-master? Neem dan contact op met Justus Tomlow: justus@reframingstudio.com

  *Van Middendorp, S. (2016). Embodying metaphors in systems (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University). https://pqdtopen.proquest.com/doc/1865903276.html?FMT=ABS

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Meta4Language is een metaforen spel voor buurt proeftuinen, die met een game-master gespeeld kan worden om kwalitatieve eisen beter bloot te leggen en beter over te dragen aan it-ontwikkelaars, zodat on- en off-line ‘zorg' initiatieven meer buurt eigen worden en beter met elkaar verbonden worden.

  spel559.16 KB
  huis2.97 KB
  meer info

  e Health aanbieden op het digitaal wijkplatform

  GIDS OpenStandaarden
  door Gijs Ockeloen
  Launch protocol voor het ontsluiten van e-Health applicaties
  Steeds meer aanbieders van eHealth stellen hun apps en modules direct beschikbaar aan bewoners zonder dat ze een verwijzing of begeleiding van een zorgprofessional nodig hebben. SamenBeter ziet het liefst dat bewoners vanaf hun vertrouwde wijkplatform een zelfzorg-programma van een (zorg)aanbieder kunnen starten omdat dat drempels wegneemt.
  Bewoners kunnen na het inloggen op een wijkplatform direct inloggen in de aanwezige apps en modules en hoeven hiervoor geen extra account aan te maken bij die zorgaanbieder.
  SamenBeter heeft daarom open source software ontwikkeld die maakt dat je apps en programma's direct kunt openen vanuit het wijkplatform.

  Deze software is gratis en te gebruiken voor ontwikkelaars om apps en modules toegankelijk te maken vanaf een ander platform. Ben je een ontwikkelaar en wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? Kijk dan op Github en zoek op GIDS Open Standaarden of SNS-Launch.

  Ben je geïnteresseerd in meer informatie achter deze software en het project SamenBeter?
  Bezoek dan https://www.gidsopenstandaarden.org/

  Wil je ervoor zorgen dat dit ook op jouw wijkplatform werkt? 

  Volg dan de volgende stappen:

  1. Bekijk op het wijkplatform welke zelfzorg-modules of applicaties zonder verwijzing beschikbaar zijn of waarvan je zou willen dat deze beschikbaar zijn. 
  2. Bekijk wie de aanbieder is van die e-Health module of applicatie.
  3. Benader de leverancier en geef aan dat je het makkelijker wil maken om in te loggen vanuit een wijkplatform op hun module of app voor bewoners. Geef hierbij aan dat er open source software ontwikkeld is om dit mogelijk te maken binnen een halve dag.
  4. Stuur de volgende link mee naar de aanbieder: gidsopenstandaarden.org 
   De pagina waar deze link naar verwijst is bedoeld voor een softwareontwikkelaar. Hiermee kan de leverancier van de applicatie het mogelijk maken om met een keer inloggen op het wijkplatform ook in te loggen in de module of applicatie.
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Dit protocol biedt voordelen voor wijkbewoners en voor aanbieders van zorgmodules:

  • Een naadloze integratie houdt voor wijkbewoners in dat ze moeiteloos en veilig met hun profiel vanuit het voor hen vertrouwde wijkplatform, een zelfzorg-module van een zorgaanbieder kunnen starten en volgen.
   Ze hoeven hiervoor geen extra account aan te maken en te beheren op een zorgplatform.
  • Een naadloze integratie houdt voor aanbieders een lichte implementatie in, die binnen een dag te realiseren is. Daarnaast bereiken ze met hun aanbod van zelfzorg modules een groter publiek, terwijl wel herleidbaar blijft waar de gebruikers vandaan komen.
  meer info

  Programmeren

  boek
  door Gijs Ockeloen
  Een belangrijke stap is het bedenken van events, aanbod, producten, diensten die jij en je team willen gaan aanbieden in de buurt.
  Laat je inspireren door dit indrukwekkend Programma van Zorgvrijstaat Rotterdam! en kijk ook eens op hun website

  In dit pamflet wordt een tussenstand gegeven van het nieuwe programma Mooi, Mooier, Middelland 2.0. Zoals eerder beschreven is onderstaande tussenstand het resultaat van een zeer brede raadpleging van bewoners en ondernemers in de wijk. Per thema is de ambitie in een notendop samengevat en een waslijst met ideeën voor uitvoering verzameld. In het vervolgproces worden de thema’s verder uitgewerkt, worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. 

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  De bedoeling is dat je de wijk een programma aanbiedt en mensen verantwoordelijk maakt voor de onderdelen van het programma. Het is een koud kunstje om van alles aan te bieden maar wat pas echt belangrijk is dat er iemand verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor alles wat je aanbiedt. Liefst iemand uit de wijk zelf. Dat lijkt logisch voor diensten en andere face to face functies, maar geldt eigenlijk ook voor een app of een ander digitaal product: Duizenden apps kun je overal op internet vinden maar over welke apps kan ik iemand in mijn eigen buurt vragen stellen?

  Een paar tips:

  • Regel toegang tot de SamenBeter Agenda en agendeer je eigen events en andere belangrijke gebeurtenissen.

  • Gebruik flyers en buurtapps om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan en de mogelijkheden van de Proeftuin.

  • Hou de ontwikkeling bij de medeproeftuinen in de gaten en neem successen over of modificeer die voor eigen gebruik.

  • Zorg dat er voortdurend wat doen is. Stel niet uit naar morgen wat je vandaag kan doen!

  boekje92.25 KB
  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Trianguleer (als uitgangspunt) bij elke casus: Betrek familie en betrokkenen waardoor een duale relatie (patiënt-hulpverlener) een driehoek wordt (patiënt-betrokkenen-hulpverleners).
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Hulpverleners pathologiseren maar de omgeving kan normaliseren. Het initiatief kan van cliënten, peers, familie, een buurman of vriend en natuurlijk ook van een professional komen. 

  Tips van Philippe Delespaul

  Creativiteit en innovatie zoekt de Proeftuin in het netwerk van cliënten

  ... dus niet in de GGZ van de instellingen of bij de symptomen van mensen. Maar vooral ook bij betrokkenen die beter in staat zijn dan de hulpverleners om de aspecten waarom iemand gewaardeerd wordt in het gesprek in te brengen. Belangrijk is dat iedereen een deskundige bijdrage kan leveren en dat de cliënt in regie blijft. Lijden is niet gediend met beperkte oplossingen, maar vraagt om creativiteit en deze neemt toe wanneer het perspectief breder wordt. Dit vraagt om netwerken van multideskundigheid. Niet aan de overlegtafels tussen instellingen, maar in de verbinding tussen mensen.

  Vertrek vanuit je eigen’ autonomie

  Daarmee bedoelen we dat bijvoorbeeld een SPV niet klan bepalen dat een psychiater de medicatie van een cliënt af moet bouwen. Of dat een ervaringsdeskundige zo maar een cliënt uit zijn of haar caseload in huis haalt om een crisis te overbruggen. Het is best mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat je teruggefloten wordt door je FACT-team. Je hebt dan een ‘windmolen’ gevonden waar je beter niet als een Don Quichotte de strijd mee aan kunt gaan. Veranderingen op dat niveau komen wel, wanneer er vertrouwen ontstaat dat op verschillende plaatsen een innovatieve cultuur tot een werkbare praktijk evolueert.  

  Waar zitten je vrijheidsgraden?

  Exploreer wat mogelijk is. Neem bijvoorbeeld een cliënt die eenzaam en angstig is. Je denkt aan een opname maar er zijn geen bedden vrij. We kunnen ook de angst dempen met medicatie maar is de cliënt bang zich door de bijwerkingen niet te kunnen concentreren terwijl hij net een nieuwe baan heeft. Al jouw goede raad wordt verder afgedaan met ‘jij hebt makkelijk praten’. Het idee bekruipt je dat de cliënt misschien helemaal niet wil. Maar zijn ambitie is groot en zijn lijden zuigt alle energie op. De gesprekken weerspiegelen de onderlinge machteloosheid en we zitten vast.

  Wat kun je doen als je verder kijkt? Je kunt de cliënt vragen wie uit zijn omgeving een bijdrage zou kunnen leveren of goede ideeën heeft. Hij noemt zijn zus en een biljartvriend van enkele jaren geleden. In een volgend gesprek worden oude herinneringen opgehaald. Hoe fijn was het biljarten vroeger was, maar het verwaterde helaas toen de kinderen kwamen. De cliënt wil het groene laken wel weer betreden maar heeft dan dus behoefte aan een biljartpartner. Tegelijk blijkt dat de zus een babysit zoekt zodat ze terug naar het zangkoor kan. De cliënt zou ideaal zijn want hij kan zo goed met zijn neefjes opschieten. Het Babysitten en de Biljartpartner zijn daarmee een optie voor een hersteltraject!

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Wat hebben anderen zoal bedacht aan Publiek aanbod
  Van Bloementuinen tot Schuldhulp, van Woning aanpassen tot Scoot mobiel wandeldagen, je zal verbaasd zijn wat er allemaal aangeboden wordt!

  Een bundel wervingsmateriaal dat we gedurende vier jaar verzameld hebben.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Je gaat ideeën opdoen en je krijgt informatie kanalen aangereikt middels deze bundel projecten die opgezet zijn. Sommigen waren een succes anderen zijn alweer gestopt. Het laat in elk geval zien hoe ode breed het aanbod kan zijn!

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Trianguleren klinkt geavanceerd maar wat te denken van MULTI-ANGULEREN? Waarom niet jouw eigen community aanspreken met jouw vitaliteitsvraag.
  Na de kick-off in amsterdam westerpark is deze de log aangemaakt voor ervaringen en opmerkingen m.b.t. het in gebruik nemen van de Vraagbaak en het aansluiten/betrekken van de wijk.
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  In Amsterdam testen we 'de Vraagbaak' die dat mogelijk maakt. We rapporteren daarover zodra we resultaten hebben!

  meer info
  wendelatroll
  door Wendela Troll
  Programmering ontwikkelen voor en door bewoners
  In en rondom een buurtlab worden gesprekken, activiteiten en workshops gefaciliteerd. Lokale behoeftes worden samen met bewoners vertaald naar programmering. Zie onder bestaande initiatieven: Hoodlab.

  In- en rondom het buurtlab worden gesprekken, activiteiten en workshops gefaciliteerd. Vanuit de gesprekken worden lokale behoeftes opgehaald en komt er naar boven wat er al is aan aanbod in de buurt. Tijdens activiteiten exploreren bewoners wat zij betekenis vinden geven. Ook kunnen specifieke onderwerpen hierdoor verdiept worden aan de hand van beleving en ervaring. Bij de workshops worden lokale behoeftes vertaald naar ideeën en werken we toe naar het realiseren van concepten.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Bewoners krijgen inzicht in wat voor hen van betekenis is (positieve gezondheid) en waar ze faciliteiten vinden die voor hen van waarde kunnen zijn. Ze vergroten hun netwerk en kunnen zich ontwikkelen bij maken van programmering of starten van buurtinitiatieven.

  meer info
  door Minke Dijkstra
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Een hackaton helpt je om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners, professionals of anderen oplossingen zouden willen ontwikkelen om de vitaliteit in jouw wijk te vergroten.

  .

  meer info

  bestaande initiatieven ter inspiratie of implementatie

  kluswijzer
  door Gijs Ockeloen
  Uit de kluswijzer 'Het zal Werken!':

  Langer zelfstandig wonen is op zich geen verkeerde gedachte, maar wat moet je doen als je door een lichamelijke of geestelijke aandoening iets niet meer kan en er een aanpassing in je huis nodig is? Vroeger klopte je dan bij de gemeente aan en kreeg je meestal wel de hulp die je nodig had. Dat gaat nu niet meer zo vanzelfsprekend. Want de samenleving is nu zo ingericht dat mensen langer zelfredzaam moeten zijn, en dit soort hulpvragen zelf op moeten lossen. Of dat je iemand in de omgeving moeten vragen om de klus te doen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk werkt dit lang niet altijd. Wij hebben gemerkt dat veel vragen blijven liggen, er een hoop gedoe ontstaat en ze uiteindelijk niet worden opgelost. Met dat in ons achterhoofd zijn we met ‘Het Zal Werken!’ aan de slag gegaan.
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Uitgebreide handleiding voor het opzetten van een organisatie die bij mensen thuis kleine aanpassingen kan uitvoeren opdat bewoners langer in de eigen wijk kunnen blijven wonen.

   'Uit de kluswijzer 'Het zal Werken!':

  Mensen blijven steeds langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Dat is niet alleen beleid, de bewoners willen het zelf vaak ook. En we worden met z’n allen ook nog eens ouder. Dat is natuurlijk mooi, maar wat als je door lichamelijke of geestelijke aandoeningen iets niet meer kan en er een aanpassing in huis nodig is? En je dit niet geregeld krijgt via de gemeente, woningcorporatie of je eigen netwerk? Dat mensen anders tussen wal en schip vallen is de reden waarom Uitvindersbrigade ‘Het Zal Werken!’ Rotterdammers wil helpen met kleine woningaanpassingen.

  meer info
  Hoodlab
  wendelatroll
  door Wendela Troll
  Participatie-tool
  Van eenmalige co-creatie sessie met het bekende groepje vertegenwoordigers, naar constructieve ontwikkeling van programmering en initiatief dat daadwerkelijk bij de lokale behoeftes aansluit, waarbij iedereen mee kan doen. Een open buurthuiskamer vanuit een opvallende container, 6 weken lang midden in de wijk.

  Facilitatie van gesprekken, activiteiten en workshops, in- en rondom het buurtlab. Vanuit de gesprekken worden lokale behoeftes opgehaald en komt er naar boven wat er al is aan aanbod in de buurt. Tijdens activiteiten exploreren bewoners wat zij betekenis vinden geven. Specifieke onderwerpen kunnen verdiept worden aan de hand van beleving en ervaring. Bij de workshops worden lokale behoeftes vertaald naar ideeën en werken we toe naar het realiseren van concepten die bijdragen aan het welzijn van de buurt.

  Wat ga je bereiken met deze tool?
  • Meer inzicht over wat voor hem of haar van betekenis is

  • Nieuwe contacten en meer verbinding met de buurt

  • Kan zich ontwikkelen door te werken aan een buurtinitiatief met een bewonersgroep

  meer info
  bal
  door Gijs Ockeloen
  Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

  SamenBeter gaat ook over de fysieke staat waarin mensen verkeren.

  Elke inwoner moet kunnen sporten en de meesten willen dat ook wel maar stuiten op drempels. Ze weten de weg naar de sportvereniging niet te vinden of kunnen ze de contributie niet betalen. Dat is fnuikend voor de vitaliteit van een wijk want sport is ook nog eens een middel om mensen bijeen te brengen.

  Helaas werken de sportvereniging en de maatschappelijke organisaties langs erkaar heen: De sport weet niet wat maatschappelijke organisaties doen, zorginstellingen weten niet hoe het er bij een sportvereniging aan toegaat.

  Life Goals Nederland kan daar iets aan doen. De stichting biedt biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen via een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. Er wordt samengewerkt met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten.

  De aanpak van Life Goals werkt zo aan het versterken van een belangrijke pijler onder SamenBeter namelijk om de grenzen tussen Sport en het Sociale Domein te vervagen.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in de samenleving via sport weer in beweging.

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  Ontwerp en produceer je eigen Zorgoplossing
  Ooit was iets produceren 'een vak apart' waarvoor je eerst een jarenlange opleiding moest volgen. Maar digitalisering heeft ook ontwerpen en productie binnen ieders bereik gebracht. Laten wij het bewoners mogelijk maken om in de eigen omgeving een 'vitaliserend product' te ontwerpen en te produceren!

  Het idee komt uit de wereld van Repair Café's en Maker Spaces: Begeleid door experts komen bewoners met hun kapotte spullen of met hun ideeën en samen wordt gewerkt aan oplossingen. Hi-Tech apparaten zoals CAD computers en 3d Printers staan ter beschikking. Ook mensen die zelf niets nodig hebben maar die het wel leuk vinden aan ontwerp project te werken zijn welkom.

  Behalve dat er interessante producten uit voortkomen, is het feit dat mensen samen zullen moeten werken misschien nog wel een belangrijker reden waarom iedere wijk zo'n voorziening zou moeten hebben: iemand komt met een vraag, bijvoorbeeld iemand die slecht ziet zou graag een BlindenStok hebben die je in het donker kunt zien. Een ander weet wat van moderne verlichting technieken en weer een ander is handig en creatief. Samen vormen ze een team dat gebruik kan maken van rondlopende experts en apparaten en machines om de onderdelen te maken. Geen fantasie maar realiteit zoals je in deze link kunt lezen. Debby Marchena heeft samen met Waag in een Make Health lab zo'n stok ontworpen en runt nu een compleet productiebedrijf voor de 'Light up cane'!

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Je kunt ook gebruik maken van het format van WAAG: Mensen met een uitdaging zien zich vaak geplaatst voor uitdagingen waarvoor niets te koop is. Aan de andere kant zijn mensen innovatiever dan ze zelf weten maar is dat besef verloren gegaan in deze maatschappij die ons aanleert om hulpeloos te zijn. 

  Vraag: Hoe kunnen  we de aangeleerde hulpeloosheid afleren als het gaat om het ontwerpen en produceren van producten?

  (
  een link naar een uitgebreid filmpje van de eerste SamenBeter Help Yourself rond van April 19)

  Waag faciliteert al jaren 'MakeHealth' waarin Healthcare experts, DIY pioniers in DIY, studenten, patiënten en andere geïnteresseerden samen al doende onderzoeken wat er mogelijk wordt als mensen zelf regie nemen, ook als er fabricage processen nodig zijn, om antwoorden te creeëren voor uitdagingen.

  Waag heeft veel ervaring met deze 'Fablabs' of 'makerspaces' en uitkomsten varieren van  practische zaken als een blinden stok die in het donker als zodanig herkenbaar is tot  verpleegsters die hun eigen oplossingen maakten, tot meer conceptuele ideeen als de  DIY surgery robot van Frank Kolkman. Ook de Tools heeft Waag: in het Waag gebouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam staan lasersnijders, 3d printers alles top notch en cutting edge. 
  Maar nu kun je ook met Waag, geheel volgens SamenBeter filosofie, de wijk in!

  Een Community van HealthMakers
  MakeHealth gaat namelijk niet alleen over het maken van producten maar ook het creëeren van een community. Een community van HealthMakers die ideeën deelt elkaar helpt en motiveert om ons te laten zien dat in iedereen een MAKER schuilt en dat we die skills kunnen ontwikkelen en inzetten om uitdagingen aan te gaan! 
  Zoals gezegd Waag heeft spullen, coaches, leermodules en ervaring. 
  Het ontbreekt aan Makers en een Plek in de Wijk. Daarom deze oproep:
   

  Je hebt nodig:

  1) Locatie
  2) Makers: 10 mensen die aan de introductieronde meedoen, gecoached worden om tenslotte als 'Certified HealtMaker' nieuwe Makers aanbrengt en coached.
  3) Bijdrage in de kosten van de ChiefMaker 

  Bekijk hier de video van Jurre Ongering op de Strategiesessie ICT van 15 nov 2019 te eindhoven en hieronder zijn presentatie. 

  Afbeelding verwijderd.

  jurre Proeftuinen pitch.pdf 29.8 MB View full-size Download

  meer info

  overzicht houden

  bout
  door Minke Dijkstra
  Het Minimal Viable Prototype (MVP) van een SamenBeter proeftuin bevat alle onderdelen waarvan het langzamerhand duidelijk is geworden dat die minimaal nodig zijn om te demonstreren dat het mogelijk is om de SamenBeter Visie op zorg te laten groeien. 

  Een proeftuin is een prototype, een plek waar we werken aan een vitalere omgeving en experimenteren met nieuwe ideeën. Een prototype moet vooral niet 'te mooi' zijn, dat is een valkuil die tijd en andere resources kost. We streven daarom naar een Minimal Viable Prototype dat mag rammelen of met ijzerdraad en plakband geconstrueerd mag zijn, maar het moet wel aan aantal vaste onderdelen bevatten.

  In dit overzicht vind je de onderdelen die een proeftuin minimaal moet hebben. Vergeet niet: het hoeven niet de beste, mooiste of duurste onderdelen te zijn! Als prototypebouwer maak je juist ook gebruik van wat voorhanden is of je improviseert erop los.

   

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Inzicht in welke onderdelen een proeftuin minimaal moet hebben om te demonstreren dat het mogelijk is om de SamenBeter visie op zorg te laten groeien. 

  mvp459.96 KB
  meer info

  aanbod aanbieden

  markt
  door Gijs Ockeloen
  De Vitaliteitsmarkt is een plek waar je terecht kunt in jouw wijk voor vitaliteitsproducten, apps of diensten. Leer hier meer over de Vitaliteitsmarkt en vind tools om aan anderen uit te leggen wat de vitaliteitsmarkt precies is.

  Op een Vitaliteitsmarkt kun je terecht voor allerlei producten, apps en diensten die helpen om het leven van wijkbewoners aangenamer, zinvoller of gezonder te maken. Dit is een cruciaal onderdeel van een proeftuin en kan bijvoorbeeld worden aangeboden op het wijkplatform.

  In dit filmpje legt Gijs Ockeloen meer uit over de Vitaliteitsmarkt vanaf 4:30.

  Hier kun je een aangepaste versie downloaden van de schematische weergave van de Vitaliteitsmarkt die Gijs presenteert. 

  Deze tool is nog in ontwikkeling, maar je kunt hem alvast gebruiken om aan mensen in je proeftuin te laten zien om uit te leggen wat de Vitaliteitsmarkt inhoudt, wat er bij komt kijken en wat het oplevert.

   

   

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Je doet kennis op over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een Vitaliteitsmarkt in jouw wijk en wat de effecten kunnen zijn.

  meer info

  mensen inspireren

  door Gijs Ockeloen
  Er zijn een aantal manieren om SamenBeter logo's toe te passen.
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vehicula mattis dolor, et sollicitudin ipsum ultricies condimentum. Praesent sit amet tellus gravida, volutpat velit sit amet, tincidunt felis. Donec laoreet erat vel neque efficitur feugiat. Aenean eu neque quis massa accumsan viverra a eget nulla. Integer fermentum quis magna vitae iaculis. Duis pulvinar aliquet velit, ultrices tincidunt nunc hendrerit eu. Praesent convallis mi eu lacus imperdiet, sit amet lobortis turpis vehicula. Aenean et metus pretium, vulputate tellus a, tempor nisl. Integer vitae lectus varius, lacinia est sit amet, porttitor risus. Duis lobortis tortor tortor, sed ultrices lectus ultrices eget. Sed lacinia quam vel ultrices posuere. In consectetur at odio eget gravida.

  logo's4.34 MB
  meer info
  vimeo
  door Gijs Ockeloen
  Volg ons op Vimeo en blijf op de hoogte van de nieuwste SamenBeter video's.

  Op Vimeo vind je animaties die uitleggen wat SamenBeter is, filmpjes van events en presentaties van o.a. Gijs Ockeloen, Michael Milo, Annemieke Roobeek, Jim van Os, Phillipe Delespaul en meer. 

  Wat ga je bereiken met deze tool?

     Veel kijkplezier!

  meer info
  camera
  door Gijs Ockeloen

  Bezoek hier ons foto-album. Je mag de foto's vrij gebruiken, maar vermeld wel de credits erbij (als die erbij vermeld zijn). Als je zelf foto's van een evenement hebt gemaakt, kun je deze ook toevoegen.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

     

  meer info
  i
  door Minke Dijkstra
  Wat ga je bereiken met deze tool?

    

  folder912.38 KB
  meer info
  flipover
  door Minke Dijkstra
  De standaardslides kunnen je helpen wanneer je een presentatie gaat geven over SamenBeter of jouw proeftuin. Afhankelijk van wat je wilt vertellen maak je jouw eigen selectie aan slides.

  Moet je een presentatie geven over SamenBeter of jouw proeftuin? Gebruik dan onze online standaardslides. Ga niet schuiven in deze link, maar maak een kopie van de slides en zet ze in de voor jouw juiste volgorde. 

  De slides in deze link zijn openbaar en door iedereen aanpasbaar. Dit betekent dat als je deze slideshow gebruikt voor een presentatie, tijdens de presentatie sheets door iemand anders kunnen worden verplaatst. Daarom is het belangrijk dat je een kopie maakt.

  Als je een slide wilt toevoegen aan de standaardslides, kun je een opzetje van de slide maken in de link en vervolgens een mail sturen naar minke@reframingstudio.com. Zij zal dan de vormgeving van je slides aanpassen.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  De standaardslides kunnen je helpen wanneer je een presentatie gaat geven over Samen Beter of jouw proeftuin. Afhankelijk van wat je wilt vertellen maak je jouw eigen selectie aan slides.

  meer info
  feest
  door Gijs Ockeloen
  Organiseer Events. Stuur 6 weken van te voren een uitnodiging zodat je mensen de kans geeft de agenda vrij te houden en jezelf voor het blok te zetten! zorg dat mensen zich aanmelden via een ticketsite als Eventbrite zodat je weet hoeveel mensen je kunt v
  Je kunt heel lang bezig zijn met voorbereiden en ontwikkelen maar op een gegeven moment heb je de bewoners nodig. Zij moeten de proeftuin bevolken, de vruchten plukken en nieuwe gewassen gaan planten. SamenBeter heeft daar ‘SamenBeter Live’ voor ontwikkeld: een event waar de bewoners laagdrempelig en charmant kennis kunnen maken met wat een Proeftuin doet en beoogt.

  Tijdens een 'SamenBeter Live' event kunnen bewoners laagdrempelig kennismaken met wat een proeftuin doet en beoogt. Het event is opgezet als een braderie waar ieder kraampje een verschillend onderwerp aan de kaak stelt. Denk bijvoorbeeld aan privacy, positieve gezondheid, vitaliteitsmarkt, etc. Als marktkooplui leiden Gijs Ockeloen en Michael Milo de braderie.

  Geïnteresseerd? Neem contact op met Gijs Ockeloen: Gijs@reframingstudio.com
   

  Braderie
  SamenBeter Live @ Lombok

   

  SamenBeter Live @ Westerpark
  SamenBeter Live @ Westerpark
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  betrokkenheid en enthousiaste proeftuinpioniers! SamenBeter heeft met de 'Live in xxx' een kant en klaar feestelijke event op de plank liggen die we in jouw proeftuin kunnen komen neerzetten en opruimen. Lombok, Sexyland, Westerpark en NDSM gingen je voor! Hier kunnen bewoners, professionals, onderzoekers een kraam reserveren en er hun bijdrage aan je proeftuin voor het voetlicht brengen.

  meer info

  reflecteren en analyseren

  door Gijs Ockeloen
  Het is belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkeling van je proeftuin, wat werkt wat niet? wat is er bereikt? hoe denken de bewoners over je proeftuin? Belangrijk voor jezelf maar ook voor je stakeholders.

  Ieder jaar beschrijven de proeftuinen de situatie in hun wijk, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de projecten die ze doen en welke daarvan tot successen leiden en welke niet. 

  De eerste meting, de 0-meting, is als het ware een foto van de wijk. Dit is het vertrekpunt voor het project. De volgende meting, de 1-meting beschrijft de ontwikkeling in het jaar na de 0-meting. De 2-meting is weer een jaar verder.

  De link naar de 0-meting: https://public.3.basecamp.com/p/t2hKrz96a8R4vLjKKqNa1paV

  De link naar de 1-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

  De link naar de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/mNrC4ZQjM7gN2BXizdGXhmnn

  De link naar de toelichting bij de 0- en 1-metingen: https://public.3.basecamp.com/p/6irZfQoktA7QJetUyYcFokRW

  De link naar de toelichting bij de 2-meting: https://public.3.basecamp.com/p/8TwkpWiTAzCrqSdGcM4xdx2s

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Het motto van SamenBeter is ‘doen, leren, verbinden’. Het leren en verbinden wordt vergemakkelijkt door de ontwikkelingen te volgen, de voortgang te beschrijven en daarover met elkaar in gesprek te zijn en te evalueren. Kolb beschrijft de volgende leercyclus:

  kolb

   

  Het format is slechts een hulpmiddel en mag vrij worden benut. Het gaat erom dat iedere wijk zijn verhaal vertelt. Door de verhalen naast elkaar te leggen ontstaat er een extra mogelijkheid om van en met elkaar te leren en wellicht rode draden te ontdekken. 

  Een ander doel van ‘meten is weten’ is een verhaal op te bouwen en naar elkaar en naar andere stakeholders te kunnen onderbouwen wat we doen en waarom.

  Meten doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen per wijk, maar ook over de wijken heen. Het accent (in deze fase in ieder geval) ligt op de narratieve beschrijving. Aanvullingen met kwantitatieve gegevens zijn uiteraard welkom.

  ZIE VERDER DE TOELICHTING

  meer info
  door Emilie Tromp
  om ondanks conflict met elkaar in gesprek te blijven
  In elke samenwerking komen conflicten voor. Om toch met elkaar in gesprek te blijven, is het goed om met enige regelmaat de manier van samenwerken te toetsen: Wat is ook alweer ons gezamenlijk belang? Welke route willen we volgen om ons doel te realiseren? Welke concrete acties en gedragsveranderingen vereist dat?

  Vorm en tijdsbesteding
  Bijeenkomst met (zelf aangewezen) moderator
  Ongeveer één sessie van een dagdeel of twee sessies van twee uur

  Benodigdheden
  ‘Time-out’ kaarten; ‘ik wil iets zeggen’ kaarten; gespreksinzicht-kaarten (te downloaden bij de werkvellen)

  Wie betrekken
  De mensen waartussen de samenwerking stroef verloopt (beperk deze groep tot 4-6 personen), plus één of twee mediator(s).

  Stappen

  • Voorbereiding & voorwerk
  • Introductie van de sessie en spelregels
  • Gezamenlijk emotioneel begrip - verhaallijn inzichtelijk maken
  • Gezamenlijke belangen - het waarom
  • Route & Verbinding - het hoe
  • Reflecting forward - het wat
  Wat ga je bereiken met deze tool?

  In elke samenwerking komt een moment dat het wat stroever loopt. Op zo’n moment is het goed om met elkaar om de tafel te zitten om met elkaar de dynamieken in de communicatie te beschrijven, liefst onder begeleiding van neutrale persoon die hierin de ‘mediator’ rol op zich neemt. Deze tool kan worden ingezet om met elkaar een gezamenlijk begrip creëren over ‘hoe verder te gaan’ en tot een gezamenlijke route komen.

  Aan de hand van deze tool organiseer je een werksessie om met elkaar opnieuw richting te geven aan de samenwerking: welke dynamieken blokkeren onze samenwerking, wat is ook alweer ons gezamenlijk belang, welke route willen we volgen om ons doel te realiseren, welke concrete acties en gedragsveranderingen vereist dat?

  Vorm en tijdsbesteding
  Bijeenkomst met (zelf aangewezen) moderator
  Ongeveer één sessie van een dagdeel of twee sessies van twee uur

  Benodigdheden
  ‘Time-out’ kaarten; ‘ik wil iets zeggen’ kaarten; gespreksinzicht-kaarten (te downloaden bij de werkvellen)

  Wie betrekken
  De mensen waartussen de samenwerking stroef verloopt (beperk deze groep tot 4-6 personen), plus één of twee mediator(s).

  Stappen

  • Voorbereiding & voorwerk
  • Introductie van de sessie en spelregels
  • Gezamenlijk emotioneel begrip - verhaallijn inzichtelijk maken
  • Gezamenlijke belangen - het waarom
  • Route & Verbinding - het hoe
  • Reflecting forward - het wat
  meer info
  door Gijs Ockeloen
  communiceer bondig doel, uitvoering en resultaten van je project
  mensen vragen; 'Zeg wat doen jullie nou eigenlijk in die Proeftuin?!'

  Een Factsheet is een vlot geschreven, goed uitziend, compact (max 2x A4 vouw, liefst enkelzijdig A4) introductie vcan je project aangevuld met wat zaken die je bereikt hebr. Bijvoorbeeld het aantal gebruikers, mijlpalen die je gepasseerd bent, aantal bezoekers...etc 

  Laat je insprireren door de Factsheets van Zorgvrijstaat Rotterdam en van het SamenBeter ICT team!

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Zonder iets op papier of digitaal te presenteren weet bijna niemand waar je mee bezig bent. Schrijf je een dik rapport dan bereik je misschien een paar direct betrokkenen (kan belangrijk zijn). Maar als je erin slaagt op 1 A4-tje het Wat, Hoe en Waarom te beschrijven, aangevuld met wat belangrijke resultaten, dan kan de hele wijk kennis nemen van je project.

  meer info
  door Gijs Ockeloen
  ...maar zorg dat het er goed uitziet
  documenteer wat je bereikt hebt!

  Je proces gaat jaren duren. Soms zal je denken 'waar zijn we aan begonnen?'. Dan is het goed om om de zoveel tijd een rapport te produceren: om het proces in het spoor te houden en ook bij anderen het idee levemnd te houden dat er voortgang geboekt wordt.

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Rapporten worden niet door honderden mensen verslonden en zullen zeker bij bewoners niet op het nachtkastje liggen, maar ze hebben wel een functie. Ze geven je project geloofwaardigheid, ze dwingen je om nog eens goed na te denken over je project en ze vatten alles nog eens samen. Als je het goed weet vorm te geven heb je wel iets dat je kunt weggeven aan mensen die iets voor je gedaan hebben bijvoorbeeld als spreker opm je event. Wij vinden bijvoorbeeld het rapport van Mooi Mooi Middelland erg geslaagd!

  meer info
  door Emilie Tromp
  Door middel van de Social Networking Game kan je als groep het gesprek aangaan over ‘hoe' en ‘wanneer' we informatie delen in verschillende relaties. Op deze manier worden de spelers bewust gemaakt over de keuzes die ze maken aangaande hun privacy. Dit leidt tot interessante discussies!

  Samen Beter wil mensen stimuleren nieuwe samenwerkingen aan te gaan rondom hun gezondheid. Dat levert een sterk spanningsveld op, op het gebied van privacy van data en gegevens. Want hoe garandeer je dat mensen zelf regie behouden over hun persoonlijke gegevens en connecties als ze die nieuwe verbindingen aan gaan? Want dat is waar Samen Beter voor staat: eigen regie. Daarom wordt er gewerkt met Privacy by Design: privacy van jouw persoonlijke gegevens en relaties is vanaf het begin van het ontwerp meegenomen als randvoorwaarde voor de digitale omgevingen.

  bestanden
  De Social Networking Game bestaat uit een tweetal bestanden die gemakkelijk te printen zijn. Hieronder een korte omschrijving van de bestanden die je hier kunt downloaden:

  1. Sociale Netwerk Game_relaties-A4
   Print dit bestand op A4. Vouw daarna de A4-tjes in de lengte over de stippellijn. Hiermee heb je de 'relatiekaarten' gecreerd. 
    
  2. Sociale Netwerk Game_scenarios-A3
   Print dit bestand op A3. De scenario's of situaties vormen de context waarbinnen verschillende relaties onderzocht worden door de spelers.

  spelverloop
  Leg een scenario op tafel. Leg vervolgens een niet ingevulde relatiekaart in het scenario. Vul de vragen 1. relatie, 2. medium en 3. medium in zoals het voor jou passend voelt. Draai daarna de relatiekaart om. De relatie met wie je in deze situatie informatie zult delen is nu voor jou bepaald! Vul wederom de vragen 2. medium en 3. medium in. Hoe verschilt dit van wat je eerder ingevuld hebt? En vooral: waarom?

  Wat ga je bereiken met deze tool?

  Door middel van de Social Networking Game kan je als groep het gesprek aangaan over ‘hoe' en ‘wanneer' we informatie delen in verschillende relaties. Op deze manier worden de spelers bewust gemaakt over de keuzes die ze maken aangaande hun privacy. Dit leidt tot interessante discussies!

  game 11.41 MB
  Game 21.44 MB
  meer info