Think big, act small and start somewhere

puzzle

De titel is een quote uit een interview dat ik afgelopen weekend las. Hij past goed bij Beter met elkaar, vind ik. Vanuit ambitie, in wijken en buurten, gewoon beginnen. En dat doen we. Fantastisch. Omdat er nu ook steeds nieuwe mensen en spelers aanhaken, merk ik dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen de 'WHY en WHAT' van Beter met elkaar kent. We merken bovendien zelf ook dat we nog zoekende zijn. Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen de kringen (de 'HOW'). Ik wil daarom in mijn eerste blog beginnen met wat we nu volgens mij als houvast hebben. Met de bedoeling om ons verhaal samen scherp te krijgen. Ik wil tenslotte vertellen wat we in het Living Lab Smart Health doen.

WHY en WHAT

Even terug naar januari van dit jaar, toen de basis is gelegd. Met een brede coalitie hebben we toen een advies uitgebracht aan minister Edith Schippers. De ambitie van ons advies (de WHY) was 'méér mensen gezond en vitaal, omdat het kan!' En we hebben vier maatregelen (de WHAT) voorgesteld, namelijk:

- bevorder zelfzorg, stel burgers in staat om méér regie te nemen

- realiseer koppelingen voor een drempelloos digitaal zorgsysteem

- stimuleer het gebruik van eHealth door aanpassingen in de financiering

- begin klein en concreet in buurten en wijken.

 

De minister was enthousiast en heeft ons gevraagd om die maatregelen uit te voeren. VWS heeft voor de periode 2017 tot en met 2021 subsidie beschikbaar gesteld.

 

De vraag van de minister aan ons was:

- start met het beproeven van drempelloze zorg in een Living Lab Smart Health in
wijkgerichte experimenten om te leren en te verbinden, kennis te delen, te versnellen en op te schalen

- geef vorm aan pré-concurrentiële samenwerking tussen leveranciers om standaarden af te spreken, koppelvlakken te organiseren en concrete functionaliteiten te ontwikkelen die landelijk beschikbaar komen.


(De door ons voorgestelde experimenten met een persoonlijk digitaal zorgbudget zijn door de minister aangehouden en worden door VWS en zorgverzekeraars verkend.)

Een vraag om je vingers bij af te likken. Een vraag ook die mooi aansluit op nationale bewegingen zoals IPH, GezondNL en De Nieuwe GGZ. Met Beter met elkaar kunnen we die bewegingen ondersteunen en versterken. Kortom, een prachtige kans om doorbraken te realiseren.

HOW

We hebben ons binnen Beter met elkaar in drie kringen georganiseerd om op basis van consent oplossingen te vinden en te realiseren. De drie kringen zijn Samenbeter, GIDS en Living Lab Smart Health. Tweewekelijks is er afstemming tussen de kringen. Een korte beschrijving van de kringen.

Samenbeter is een learning community en werkt aan vitale wijken. Ze doen dat met de inzichten van nationale bewegingen zoals IPH, GezondNL en DNG. In de proeftuinen in wijken worden tevens de behoeften voor drempelloze digitale zorg opgehaald; dat doen we op basis van klantverhalen. We doen dat nu in drie wijken: Westerpark in Amsterdam, Zorgvrijstaat Rotterdam West en Achtse Barrier in Eindhoven. GIDS ontwikkelt digitale koppelingen en verbindt daarmee persoonlijke, professionele en sociale gezondheidsomgevingen. Dit jaar ligt de focus op een experimentele versie van de netwerkkoppeling. Leveranciers werken pré-concurrentieel samen om de koppeling te realiseren. Living Lab Smart Health faciliteert versnelling en landelijke opschaling van best practices en maakt en bewaakt de actieagenda.

De ambitie om 'méér mensen gezond en vitaal' te helpen realiseren door digitale en financieringsdrempels weg te nemen, is een mooie uitdaging. Een uitdaging die niemand alleen aankan. Alle spelers in het systeem zijn nodig. Een blauwdruk hebben we niet, die is er ook niet volgens mij. Maar met de drie kringen vertrouwen we erop voorlopig een goede basis te hebben om samen de puzzel te leggen en resultaten te behalen.

Michael, Sergej en ik hebben de stichting Beter met elkaar opgericht als voertuig om de subsidie te verkrijgen en te besteden. We hebben een 'klankbordgroep' om ons heen verzameld om de verankering met de brede coalitie te waarborgen; en ook om met ons mee te denken en ons scherp te houden. We onderzoeken nog hoe we het toezicht op de stichting vorm moeten geven. In de klankbordgroep zitten:

- Margot Brands - Patiëntenfederatie Nederland, lid kernteam Informatieberaad

- Ronald Gorter - Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid

- Maarten Klomp - Zorggroep DOH, lid van het Informatieberaad

- Pita van Arkel - Promedico en lid community Koppeltaal Centrale voorzieningen

- Mark Willems - Minddistrict en voorzitter IT-Deelnemersraad Stichting Koppeltaal GGZ

- Pieter Jeekel - Zelfzorg Ondersteund!

- Mirthe van de Belt - Zilveren Kruis

- Lotte Meulman - VWS.

Living Lab Smart Health

Het idee voor het Living Lab is geleend van het Living Lab Smart Industries. Nu is gezondheid natuurlijk heel wat anders dan industrie, het woord Lab is misschien onhandig, maar er zijn mooie parallellen. Ik noem er een paar die de moeite waard zijn: verzilveren van bestaande kennis, versnellen in proeftuinen en versterken van het fundament van kennis, skills en randvoorwaarden. Randvoorwaarden zijn onder andere technische oplossingen, businessmodellen en samenwerkingsvormen die delen en verbinden bevorderen. Er is tenminste ook een belangrijk verschil: in de proeftuinen zitten geen klanten. Bij ons juist wel. We gaan kijken wat voor ons bruikbaar is en wat niet.

We zijn nu bezig met drie dingen. Ten eerste willen we uitvinden hoe we kennis delen, leren en verbinden, versnellen en landelijk opschalen op alle niveaus kunnen organiseren. Nu gebeuren er al mooie dingen in de proeftuinen, maar de opgave is om slim af te stemmen en te coördineren op alle niveaus. Dit jaar willen we hiervoor de basis leggen. We zoeken bijvoorbeeld verbinding met koepelorganisaties van patiënten en aanbieders, zorgverzekeraars en bijvoorbeeld MedMij en andere (overheids)programma's.

Ten tweede hebben we de resultaten die we willen opleveren concreet gemaakt en hebben we ons afgevraagd hoe we daarover willen communiceren. Wat we in elk geval doen is een samenvattend document maken waarin we de resultaten vastleggen. Een inhoudsopgave kun je vinden op basecamp.

Ten derde zijn we begonnen met de voorbereidingen op de actieagenda (plan van aanpak) voor 2018. Vorige week hebben we de eerste ideeën hiervoor besproken. In de drie kringen worden de ideeën verder uitgewerkt. We streven ernaar om medio november een concept actieagenda klaar te hebben.

Net zoals in dit jaar hebben we voor 2018 waarschijnlijk meer ideeën dan het toegezegde budget toelaat. We hebben afgesproken ons daar niet door te laten afremmen. We kijken eerst naar wat volgens ons volgend jaar echt nodig is en dan kijken we hoe we dat kunnen financieren. Voor wat niet binnen het budget past, gaan we op zoek naar alternatieve financiering.

Ik nodig je van harte uit om mee te denken.