SamenBeter Maart 2019: Machines op de Bouwplaats!

PannenBier

Nu op de SamenBeter Bouwplaats de plannen en schetsen van 2019 gerealiseerd worden, komen de contouren van de SamenBeter proeftuin steeds meer in beeld. Op 5 juni hopen we het hoogste punt te bereiken: Alle dragende delen van ons gebouw staan dan overeind. Het is dan nog maar een skelet maar je kan zien dat het gaat lukken. De proeftuinen zelf gebruiken de rest van het jaar om alle delen naar eigen smaak in te vullen.  

Net als in de bouw, vieren we het bereiken van het hoogste punt: zet in de agenda: 5 juni PannenBier in Societeit Sexyland! 

Een Event waar we aan gaan laten zien wat SamenBeter verstaat onder vitale wijken en vooral hoe we dat doen.

Tot voor kort spraken we vooral over de SamenBeter Transformatie Principes. Ze hielpen ons met het opstellen van bouwtekeningen en projecten. Nu we aan het bouwen zijn wordt steeds duidelijker dat het gaat om Verbindingen. Projecten in de proeftuinen hebben meer impact naarmate ze meerdere Transformatie Principes raken. Liefst alle vier tegelijk. Uiteindelijk kan een wijk niet werkelijk ‘vitaal’ worden als niet op alle vier de principes activiteiten plaatsvinden.

In de proeftuinen staat de bouw van het Minimal Viable Prototype centraal. Elke proeftuin werkt aan een eigen variant op dit MVP en aan het einde van 2019 willen we kunnen laten zien dat ze ook daadwerkelijk kunnen rijden. We hopen dat daardoor mensen gaan verlangen naar uitwerkingen van het MVP net zoals mensen in 1885 gingen verlangen naar automobiliteit toen ze de eerste gammele en tamelijk onveilige ‘Benz Patent Motorwagen’ zagen voorbijrijden. We zullen daartoe tegen het eind van het jaar een publieksevent, een concours d'élégance organiseren, waar de proeftuinen zich aan het publiek presenteren.

Proeftuinen geven zelf vorm aan Vitaliteitsprojecten, zie bijvoorbeeld de recente update uit SamenBeter Westerpark. Soms zijn dit uitkomsten van Snelkookpan trajecten of worden ze op een andere manier ontworpen, zoals door systeemopstellingen in Amersfoort

Waar het SamenBeter om gaat, en wat onze bijdrage is, zijn niet de projecten. Die worden door de proeftuinen zelf ontwikkeld en beschreven. SamenBeter gaat het om nieuwe verbindingen tussen projecten die de wijk realiseert of die al in de wijk aanwezig zijn. Let op de parallel met ICT: daar gaat het vooral om de koppelingen, verbindingen dus, en niet zozeer de applicaties die door de leveranciers ontwikkeld worden.

Wat SamenBeter wel ‘ontwerpt’ zijn constructen die verbindingen faciliteren. We zijn ze gaandeweg Machines gaan noemen. Op basis van de uitkomsten (lessons learned over proeftuinen heen) van dergelijke sessies, en als respons op verhalen uit de wijken zijn een aantal Machines voorgesteld die allen gebruik makend van nieuwe ICT infrastructuur, nieuwe verbindingen creëeren, daarmee aan een ecosysteem voor gezondheid bijdragend, en een nieuwe bekostigingssystematiek veronderstellen. 

De machines bieden ruimte voor lokale variatie en interpretatie en tegelijkertijd de mogelijkheid voor nationale opschaling. De machines zijn onderling verbonden en versterken elkaars output.

 

MACHINE 1: DE VRAAGBAAK

De VraagBaak

 

De VraagBaak: een zorg  Q&A website, maar waar het SamenBeter om gaat is dat het een Community Builder is, een peer reviewed ‘Reclame’ kanaal voor publieke zorg en een ‘aanbestedings alternatief’ voor professionele zorg. 
Kortom: een infrastructuur die het huidige zorg-‘dispatch’ systeem uitdaagt. Van Poortwachter naar vrije eigen keuze!


 

MACHINE 2: DE VITALITEITSMARKT

De VitaliteitsMarkt

De VitaliteitsMarkt: een aanbod platform voor, niet alleen zorg, maar ‘Vitaliteits verhogende’ producten en diensten. Of dit nou online of in een gebouw van stenen gebeurt is aan de proeftuinen, maar waar het SamenBeter om gaat is dat het  een platform is waarop Publieke Zorg zij aan zij wordt aangeboden met Professionele zorg.

Kortom: een infrastructuur die werkgelegenheid creëert doordat talentvolle bewoners in staat gesteld wordt een baan te maken van wat nu ‘vrijwilligerswerk’ is. Van een pseudo ziekte-markt zonder heilzaam marktmechanisme, naar een vitale zorgmarkt en een gezonde vitaliteitsmarkt! 


 

MACHINE 3: DE FITKNIP

De FitKnip

 

De FitKnip: een Digitaal vitaliteitstegoed, maar voor SamenBeter belangrijk is dat het een manier is om anoniem e-health af te rekenen. Daarmee wordt een essentieel onderdeel van de marktwerking die een ‘Business to Consumer’ cirkel gecreëerd. Daarmee stimuleren we productontwikkeling direct gericht op de eindgebruiker. 
Kortom: een infrastructuur die de Kwantiteit en Kwaliteit van eHealth doet stijgen en waardoor nieuwe Business cases mogelijk worden.

Van gratis liefdewerk-oud-papier software naar cutting edge serious stuff!
 

MACHINE 4: DE FITFOLDER (Onder voorbehoud, de FitFolder wordt mogelijk doorgeschoven naar 2020, afhankelijk van ‘dynamische’ ontwikelingen rond het PGO)

De FitFolder

 

De FitFolder: een PGO met een log van alle persoonlijke data van de vraagbaak, fitknip, vitaliteitsmarkt en verder zorg gebruik. Hier tussen kan drempelloos heen en weer bewogen worden middels SSO, SSN terwijl de privacy naar eigen inzicht beschermd blijft. Maar meer dan alleen een archief, vooral een product dat bewoners als ‘werkelijk’ persoonlijk ervaren. Een ‘dagboek’ waaraan alles toevertrouwd wordt, sommige delen gedeeld, andere verkocht, en weer andere voorgoed achter slot en grendel.

Kortom: een infrastructuur die mensen de regie geeft over de eigen data die kompleet, up to date, alle metadata bevat en ook rapportages die de eigenaar zelf produceert. Van BigTech naar Ik, als eigenaar en verspreider van MyBigData!

MACHINE 5: De SaMaBuCa

De SaMaBuCa


 

De Maatschappelijke Business Case: een machine gebaseerd op de SamenBeter Duurzame Businesscase die het mogelijk maakt ‘vandaag’ te beginnen met een ‘coalition of the willing’. Lokaal verbonden maatschappelijke waarden worden gemonetiseerd en mee gecalculeerd. Een manier van denken, een stappenplan, gericht is op het samen optrekken van stakeholders en samen verantwoordelijkheid nemen voor de Vitaliteit en samen afspraken maken hoe financiën in- en uitstromen.

Kortom: een manier van werken gebaseerd op Ontschotting, Vernietiging van financiële silo's, realisatie van nieuwe Netwerken gekenmerkt door de financiering van gezondheid, vertrouwen en ondernemerschap in de wijk.

Van Silo’s naar Wijken als samenwerkend organisme!

Executive Round Table sessie

27 maart organiseerden we een ‘Annemieke Roobeek’ Sessie voor nog niet aangesloten beslissers en stakeholders rond de proeftuinen. Hieronder mensen van de gemeenten, de verzekeringswereld, de VNG, Topsectoren. De machines zijn hier gepresenteerd, waarbij met name de SamenBeter Maatschappelijke Business Case ter tafel gebracht is. In drie gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zijn vervolg gesprekken ingepland om daadwerkelijk met een grotere groep stakeholders aan de slag te gaan.

Help Yourself/ Make Health workshop

In maart zijn in samenwerking met Waag, 5 workshops gehouden waar bewoners in staat gesteld zijn in teamverband ontwerpen te maken om het hoofd te bieden aan ‘een eigen uitdaging’: een compenserende armband voor mensen met parkinson, een draagbare ‘halve traptrede’ voor mensen voor wie traptreden te hoog zijn, een lichtgevende blindenstok die slechtzienden en blinden in staat stelt ook in de nacht naar buiten kunnen. Een machine park inclusief 3d printers en lasersnijders stond ter beschikking. 
Eindpresentatie in April!

Help Yourself/Make Health

 

Public Spaces

Gefaciliteerd door Reframing Studio, is SamenBeter founding partner gemaakt van Public Spaces. Een initiatief vanuit de omroepen en WAAG om een deel van het internet tot 'Commons' in te richten. De gedachte is dat als er ergens een Publiek Internet uitgedeeld gaat worden, dat dan 'de Zorg' er maar beter voor kan zorgen voorin de rij te staan. Sterker nog: SamenBeter is betrokken bij de ontwikkeling van veel van de technische fundamenten die PS nodig zal hebben. Andersom kan SB gebruik maken van producten van PS. Zo is Bart Jacobs, 'mr IRMA', een PS man. 

Behalve dat, kan het geen kwaad aan te schuiven bij een club die zo dicht op de mediakanalen zit... 

Public Spaces