Prototype SaMaBuCa

April heeft, naast het stug doorwerken aan het MVP, in het teken gestaan van het vergroten van de coalities. In drie van de vijf proeftuinen is op stedelijk niveau een vervolg gegeven aan de Executive Round Table. De focus hierbij ligt op het inrichten van een "action learning team" dat het proces van de duurzame businesscase gaat doorlopen (SaMaBuCa). Ook op andere vlakken (met Jeugd, Nederland Gezondland, Public Spaces en door onderwijs in proeftuinen) wordt vormgegeven aan de versterking van het netwerk. 

Tijdens PannenBier op 5 juni komt het hele systeem bij elkaar: Executives die in verschillende steden in dit proces zitten ontmoeten elkaar, de Machines en de Proeftuinen. Nog geen kaartje? Reserveer je plek hier.

Vervolg executive Round Table

Eindhoven 
Op 25 april kwamen in de huisartspraktijk van Maarten Klomp, een wethouder, twee in de wijk actieve verzekeraars, de directeur van het Wijkteam, het boegbeeld van Topsector Life Science & Health bij elkaar als vervolg op de Executive Round Table in Rotterdam. Onder gentleman wordt niet over geld gepraat dus ook hier niet maar alle aanwezigen spraken de intentie uit bij Achtse Barier in te willen stappen en waar mogelijk experimenten passend in SamenBeter stramien in Achtse Barier uit te voeren. Het Verslag staat hier.

Rotterdam 
In Rotterdam is op 29 april een bijeenkomst geweest met meerdere medewerkers van de gemeente. Alexander Hogendoorn en Michael Milo hebben een pleidooi gehouden om in de proeftuin tot een versterking van de samenwerking te komen. Er ligt een projectplan voor, met een horizon van vijf jaar. In het overleg is besproken om op korte termijn (juni) tot een eerste bijeenkomst van een beoogd Action Learning Team te komen (waarbij in ieder geval ook Antes en zorgverzekeraar VGZ worden uitgenodigd) en aan hen voor te stellen om de doelen en projecten in een procesmodel als SaMaBuCa verder vorm te gaan geven. De gemeente gaat intern ook SamenBeter meer bekend maken en is aanwezig op PannenBier.

Amsterdam
Op 2 mei spraken op het stadskantoor in Amsterdam medewerkers van de Gemeente, Lidwien Schweitzer, Mark Schramade, Machteld Ploeg van Proeftuin Westerpark, Michael Milo van SamenBeter en een medewerker van de GGD over het versterken van de samenwerking in Westerpark. De GGD gaf een schets van de opzet van Thrive, een beweging vanuit Engeland (o.a. in Londen) die sterk lijkt op SamenBeter. Op bestuurlijk niveau is er in Amsterdam veel steun voor Thrive (zie hier voor meer achtergrondinformatie), op 10 mei is er een startconferentie. Afgesproken is om te onderzoeken hoe Thrive en Samen Beter elkaar in de gezamenlijke beweging kunnen versterken. Een Action Learning Team, dat zich focust op een of meer onderwerpen of groepen en de instrumenten zoals  SaBeBuCa (businesscase-model) daarop inzet lijkt een kansrijke weg. Voor de gemeente is afstemming op het sociaal domein daarbij van groot belang. De afspraak is dat er begin juni (Pannenbier ) een eerste schets (action learning team, focus, SaMaBuCa stappen) ligt. SamenBeter sluit uiteraard aan bij de startbijeenkomst Thrive, om ook hier de verbinding te maken. Hierbij wordt ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis betrokken.

Amersfoort
Proeftuin Nieuwland is (net als Roermond) later aangesloten bij SamenBeter. Nieuwland zit in een andere fase van het proces, de vorming van een proeftuinteam groter dan de webbers was in april de belangrijkste focus. Op 17 april vond onder leiding van Anja Boersma een kick-off plaats in Het Groene Huis. Het verslag hiervan staat hier.
De belangrijkste conclusie was dat de voorgestelde doelen en een aanpak volgens de SamenBeter principes en tools (zoals de machines) door de aanwezigen onderschreven worden. Anja organiseert een vervolgbijeenkomst, de deelnemers zijn uitgenodigd om zich via de Nieuwland Basecamp alvast te verdiepen in de tools en aanpak. Een van de volgende stappen zal naast het met een bredere coalitie vormgeven aan het MVP zijn om ook op Executive niveau in Amersfoort de samenwerking te zoeken. 

Roermond
Roermond was door een treinstoring niet aanwezig op de Executive Round Table. Er is in Roermond ook op lokaal niveau in april geen bijeenkomst geweest. SamenBeter Op Bezoek Bij ... is geannuleerd en ook op bestuurlijk niveau is er geen bijeenkomst geweest. 
 

Onderwijs
Op 2 april is in Eindhoven gestart met de SamenBeter Leerlijn. Een team van 13 mensen (van huisarts tot burger, webber, projectleider van lokale projecten en hulpverlener) doorloopt een programma waarin alle aspecten van een proeftuin langskomen. Het programma is zowel online als face to face. In een eerste sessie is stilgestaan bij de  de concepten van Positieve Gezondheid en De Nieuwe GGZ als modellen om in een proeftuin tot betere zorg te komen. Waarbij vergroting van eigen regie en multi-deskundige samenwerking centraal staan. Tijdens de face to face bijeenkomst werd duidelijk dat de inhoudelijke concepten en het integrale proeftuinproject niet voor iedereen bekend of vanzelfsprekend zijn. Het gesprek erover om elkaars taal, doelen en verhalen te begrijpen is belangrijk. Tijdens de tweede bijeenkomst is stilgestaan bij de eCommunity als tool. Dit bood het team een houvast om zowel de grote visie, de tools als de Vraagbaak en de eigen projecten te verbinden. 


Screenshot SamenBeter Leerlijn


In Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort zal het onderwijsprogramma ook gegeven gaan worden, de leerervaringen worden uiteraard onderling voor elkaar beschikbaar gesteld.
In Roermond vond in 2018 al een dagdeel onderwijs plaats, waarbij bleek dat de concepten van de SamenBeter proeftuinaanpak en de eCommunity als netwerk van gezondheidsapps en samenwerking tussen lokale partijen op dat moment nog een te ver van mijn bed show was voor een groot deel van de deelnemers. 

Eindpresentatie Help Yourself/ Make Health workshop

In maart zijn in samenwerking met Waag, 5 workshops gehouden waar bewoners in staat gesteld zijn in teamverband ontwerpen te maken om het hoofd te bieden aan ‘een eigen uitdaging’. op 18 april is een goed bezochte presentatie georganiseerd in broedplaats contact met sprekers en een tentoonstelling van de ontwerpen. Een avondvullende film van het proces staat hier. Een  verkorte Trailer versie hier.

Community of Interest: proeftuinen en Jeugd
Na onder andere een presentatie op een bijeenkomst met 75 toezichthouders in de zorg (NVTZ) is met verschillende opstartende projecten contact geweest en wordt onderzocht of zij zich actief aan SamenBeter willen verbinden. Als proeftuin of door onderdelen van SamenBeter over te nemen. Groningen, Texel en Salland onderzoeken dit en zijn uitgenodigd voor PannenBier. Daarnaast is op 10 April tijdens een kennismaking met de Gemeente Utrecht (Jeugd, een uitwerking van het voorstel van OZJ tijdens de Executive Round Table) afgesproken om een "oploop" te gaan organiseren met VWS, de Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis. Doel: een project waarin SaMaBuCa verschillende projecten, financieringsstromen en organisatiesilo's helpt om tot een experiment rond ontschotte Jeugdzorg in Utrecht te komen. In Amsterdam is met medewerkers en bestuurders van 
Jeugd een plan opgesteld om een team van verkenners (vanuit OKTSpirit/BasculeArkin Jeugd en Dock) de vraagstukken voor Jeugd in Westerpark (data en dialoog) en de SamenBeter principes uit te laten werken. De aansluiting bij de proeftuin (team in de wijk, eCommunity en bestuurlijk) is hier uiteraard onderdeel van. De Kick-Off is eind mei.

Nederland Gezondland
Vanuit het inhoudelijke netwerk is door Noaber Foundation, Zelfzorg Ondersteund! en Alles is Gezondheid het initiatief genomen om met SamenBeter, Menzis en VitaValley te onderzoeken of en hoe we als netwerk Nederland gezonder kunnen maken en elkaars projecten te versterken. De werktitel voor de samenwerking is Nederland Gezondland. Hoewel het een vrijblijvende verkenning was zijn er interessante aanknopingspunten voor een verdere samenewerking, waarop ieder zich nu beraadt.

Public Spaces

https://vimeo.com/332084274en Public Spaces is een voorstel gedaan om een BADGE systeem te ontwikkelen: een systeem waarmee visueel aangegeven kan worden in hoeverre een applicatie of platform of zelfs een organisatie 'publieke waarden' onderschrijft en respecteert. Wikiwijk zou bijvoorbeeld met zo'n badge kunnen communiceren dat het geen trackers toestaat en zich daarmee onderscheiden van Facebook die niet zo'n badge kan verkrijgen. Het uitpluizen van Privacy statements en gebruiksvoorwaarden. Zie een oerpresentatie van Badges hier.

Voorbereiding Pannenbier Event
5 juni willen we de beslissers en onze subsidie verstrekkers laten zien wat we bereikt hebben en wat we de rest van het jaar gaan invullen. Dat doen we door op theatrale manier drie belangrijke  'infra structurele' machienes te demonstreren. Deze illustreren de werking van de Vraagbaak, de Vitaliteitsmarkt en de Business Case. Ter zake kundige experts tonen aan dat het niet alleen theater is maar een alternatieve praktijk illustreert.
In de 'markt' tonen de proeftuinen tenslotte hoe de principes in de praktijk gebracht worden. 

PannenBier