De Bouwplaats Is Open!

SamenBeter Bouwplaats

Intro

Januari was een drukke maand waarin we de overgang maakten van Schetsen voor SamenBeter naar Bouwen aan SamenBeter. Nu zijn niet alle proeftuinen op hetzelfde punt aangeland: de een had meer resources, de ander meer menskracht, hier en daar bestond al van alles maar toch willen we graag 2019 het brilletje van de ontwerper en de ingenieur afzetten en vervangen door de veiligheidsbril van de bouwvakker. In 2019 gaan we het MVP met elkaar bouwen. 

SamenBeter Minimal Viable Prototype

En tijdens events gaan we het prototype aan partners in de wijk, de stad en het land laten zien. Zodat zij ook mee gaan bouwen. Want 2019 is ook het jaar waarin de VWS subsidie 20% minder is dan in 2018 terwijl we juist voor een grote opschalingsvraag staan. We gaan dus laten zien wat we als netwerk van proeftuinen  echt kunnen realiseren als prototypes van de vitale samenleving!


Waar staan de proeftuinen? 

Proeftuin Amsterdam Westerpark

Deze proeftuin wordt als enige aangejaagd door een grote GGZ Instelling die er vol ingaat. Zowel met de inzet van personeel als met financiële middelen. Dat gaf begin 2018 nog een duidelijk waarneembaar ‘instellings’ stempel, en de activiteiten werden hier en daar met argusogen bekeken, maar dat begint nu, januari 2019, snel te verbleken.  Dat komt door de wil van andere aanbieders die op eigen initiatief mee willen doen maar zeker ook door het beleid van de instelling zelf om tot een brede beweging te komen. Een belangrijk aandachtspunt is om de verschillende deelprojecten ook met elkaar tot een ecosysteem van de wijk te maken. Denk daarbij aan de "oorspronkelijke GGZ Proeftuin", de eerste schetsen van projecten van de Hackathon Thuis In Westerpark en het net gestarte traject rond Jeugd en Gezin. Zie overigens ook de Update vanuit SamenBeter Westerpark zelf, super mooi werk en een aanrader voor ons allen: laten we vanaf volgende maand vanuit alle proeftuinen dergelijke updates maken!

SamenBeter Vraagbaak

Wat nog een boost kan gebruiken, is de actieve deelname van bewoners aan de proeftuin. Deze beperkt zich nog te veel tot de ‘usual suspects’. Het aanbod is daarom nog grotendeels ‘zorgaanbod’ van instellingen. 

Het mooie is dat de instellingen dat zelf ook vinden en stappen ondernemen om tot meer burgerparticipatie te komen. Zo wordt het digitaal buurtplatform met financiële middelen van de instelling uitgewerkt en voorzien van functies die niet mogelijk zijn op publieke platforms als Nextdoor en Facebook.

Vanuit SamenBeter zien we de Vraagbaak als zo een functie. Geef mensen in de wijk de gelegenheid om op een discrete (privacy) manier vragen over hun gezondheid te stellen en hierin zelf regie te nemen. Geef mensen in de wijk de gelegenheid om met elkaar antwoorden op deze vragen te geven. In een community van burgers, ervaringsdeskundigen, professionals en andere betrokkenen. De vraagbaak maakt het mogelijk dat er ecosystemen  ontstaan van initiatieven in de wijk (online en on-life) die al experimenterend het gedachtengoed van Positieve Gezondheid vormgeven. Niet aan de vergadertafel, maar in het echt.

SamenBeter Businesscase Vitale Wijk

De Webber (een benaming voor verbinders in het gedachtengoed van SamenBeter's Annemieke Roobeek) die actief was 2018 werd gefinancierd door de instelling en heeft inmiddels een carrière stap gemaakt. De webber is vervangen door twee Webbers welke in 2019 mede gefinancierd worden door SamenBeter. Overigens is in 2018 door de webber uitstekend werk verricht: er zijn succesvolle events georganiseerd, projecten gestart, meet-ups gehouden en is steeds warm contact met SamenBeter onderhouden. De sfeer is heel goed en successen worden gevierd!

Proeftuin Westerpark heeft als Speerpunt de ontwikkeling van het digitale wijkplatform naar zich toe getrokken. De instelling heeft daar financiële middelen voor beschikbaar gesteld. De user interface krijgt hierdoor speciale aandacht en er wordt gewerkt aan een tool om zorgvragen uit te zetten bij een zelfgekozen community, privacy waarborgen en single sign on (SSO).

Van deze proeftuin verwachten we zonder meer een succesvolle doorstart ook in een toekomst waar zonder SamenBeter gewerkt zal moeten worden.

Proeftuin Middelland powered by Zorgvrijstaat Rotterdam

Proeftuin Rotterdam is het resultaat van de inspanning van burgers. En dat al sinds een jaar of vijf. Voordat SamenBeter actief werd is een kleine groep, gedeeltelijk afkomstig uit de GGZ, aan de slag gegaan om een lerende community te vormen en alle beschikbare overwaarde en sociaal kapitaal te benutten. Meer dan uit te gaan van de gedachte dat de institutionele zorg en hulp voor oplossingen zorgt, hecht deze proeftuin meer aan de  waarde van ervaringskennis, ‘local wisdom’, het combineren van verschillende vormen van kennis (multi-deskundigheid), nieuwsgierigheid en het belang van een vrije uitwisseling van kennis en kunde voor de gemeenschap. Zorgvrijstaat zelf heeft geen begrenzing en werkt met vijf programma's in verschillende buurten. De proeftuin richt zich met name op de wijk Middelland met zo'n 12.000 inwoners. 
 

De webber is in 2018 en 2019 deels gefinancierd door SamenBeter. Zelf omschrijft hij zijn taak als ‘antropologisch aktieonderzoek’. Hoewel een sterke eigen koers gevaren wordt, is er sprake van intensief en warm kontakt met SamenBeter. Er wordt goed gebruik gemaakt van elders ontwikkelde kennis en tools, en tegelijk ook ruimhartig gedeeld met de andere proeftuinen waar het eigen ontwikkelingen betreft. 

De proeftuin ontwikkelde een netwerk/ community van Geestverwanten en het netwerk Wijkgerichte GGZ Middelland (waarin professionals vanuit verschillende organisaties en financieringdomeinen bij elkaar worden gebracht). Het netwerk van Geestverwanten is aangesloten op andere netwerken (zoals een eet-infrastructuur Aanschuiven of Club Geldzorg) waarover geestverwanten zich vrijelijk kunnen bewegen. Het netwerk van Huize Middelland (het Huis van de Wijk dat bestaat uit 14 bewoners initiatieven) is inmiddels aangesloten via de Webber. De Spoortuin (een van deze plekken en een community garden) creëert mogelijkheden voor de zorginstellingen om hun clienten in het groen actief te laten zijn. Ook is de Spoortuin verbonden met het netwerk van de Groene Connectie en zij hebben een verbinding met enkele huisartsenpraktijken die het looprecept inzetten en 'natuur op recept' voorschrijven. Een andere plek (Blancoplein) werkt samen met Antes (de verslavingszorg) en betrekt clienten bij schoonmaakwerkzaamheden en activiteiten in de buurt. Binnen het netwerk van Zorgvrijstaat is een klein groepje actief dat zich bezig houdt met positieve gezondheid en leefstijl verandering. Een van de mensen van Zorgvrijstaat is een levende vraagbaak in meerdere wijken en een initiatiefnemer en informatie hub voor het netwerk van informele en formele spreekuren in de wijk. 

De webber is wel de centrale figuur in alle activiteiten. SamenBeter maakt zich wel eens zorgen hoe de proeftuin er voor zou staan als de webber in rook zou opgaan… De webber draagt bij aan het doorontwikkelen van de netwerkregie van Huize Middelland en stimuleert het aanhaken van mede webbers vanuit Huize Middelland. 
 

Het geheel van activiteiten (met name Huize Middelland) kent de omgeving van Mooi Mooier Middelland (MMM), waarbij middelen voor fysieke en veiligheidsmaatregelen 'ontschot' in de wijk terecht zijn gekomen. Dat leverde behalve voor een ieder zichtbare mooie fysieke infra structurele ingrepen ook een hechtere  sociale infrastructuur op. De buurt was hierin verantwoordelijk voor de begroting. De webber zou daar graag een ‘sociale gezondheidsinfrastructuur’ doorheen weven. Er zijn in het kader van het (inmiddels afgelopen programma MMM) ook nieuwe sportmogelijkheden gecreëerd en bijzondere mooie evenementen georganiseerd, zoals het MIDfest waarbij grote sporthelden die in de wijk opgroeiden betrokken waren. Ook wordt er jaarlijks een anti voedselverspilling festival georganiseerd met als tweede doel: 'gezonde voeding voor iedereen'. Mooi Mooier Middelland ontwerpt nu een nieuw programma en de webber is  gevraagd om met bewoners en andere stakeholders een nieuw programma 'sociale en gezonde wijk' te ontwikkelen. Beoogt wordt hiermee aan te haken bij de integrale beleidsontwikkeling Wmo en Jeugdhulp, het Rotterdamse preventie akkoord (Gezond010) en de Rotterdamse eHealth Agenda. Zij gaan van Bouwen naar Schetsend Verder Bouwen
 

In deze proeftuin zijn twee sessies ‘leerlijn veranderen in netwerken’ georganiseerd en is samen met SamenBeter de gemeente benaderd. De contacten met de Gemeente zijn zonder meer warm te noemen.

Speerpunten voor Zorgvrijstaat zijn: gemeenschapskracht en nieuwe bekostiging of waardemodellen. De proeftuin wordt door de onderzoeksnetwerk “Het Groene Brein”, die gefinancierd door SamenBeter een Procesmodel Duurzaam Verdienmodel voor een Vitale Wijk hebben ontwikkeld, gebruikt als testing ground. Ook voor het Fitknip experiment is ingetekend en het doel is om in een aanbestedingsvrije zone ruimte te creëren voor duurzame ontwikkeling. 

Proeftuin Achtse Barrier Eindhoven

De proeftuin Achtse Barier is gebouwd op een fundament gelegd door het jarenlange werk van een Leefbaarheids organisatie. Samen met een plaatselijk Gezondheidscentrum hebben zij een proeftuin opgetuigd te beginnen met een digitaal bewonersplatform. Behalve een vliegende start met participatie van bewoners en een functionerend huis van de wijk, deed zich hier het probleem voor de er geen ‘nieuw bloed’ het project instroomde. Door een tweede webber, afkomstig uit het buurt welzijnswerk aan te stellen is daar op gereageerd. Wel is er sprake van groeipijnentussen de oorspronkelijke leefbaarheidsgroep en de nieuw aangeschoven groepenomdat verantwoordelijkheden, middelen en aandacht nu verdeeld moeten worden. 

Speerpunten zijn hier bijdragen aan de bekostigingproblematiek. In het door Het Groene Brein voor SamenBeter ontwikkelde Procesmodel Duurzaam Verdienmodel is een SROI een van de processtappen. Een mooie gelegenheid om in de proeftuin de stakeholders bijeen te brengen en een SROI als onderdeel van een gezamenlijk veranderproces a la SamenBeter (als paraplu van teams en initiatieven Achtse Barrier) vorm te geven.

Daarnaast is het meten is weten hier een speerpunt waarvoor waarschijnlijk samengewerkt gaat worden met de TUeindhoven.

Deze proeftuin is het meest ‘tech-savy’ van alle proeftuinen. Niet verwonderlijk gegeven de goede banden met TUe, Brainport. Als gevolg hiervan worden hier proeven gedaan met sensoren en camera’s zowel op het gebied van ‘bewegen’ als ‘milieu’ (vliegtuig overlast).

Als speerpunt om de eCommunity als middel en de gezamenlijke projecten in de wijk samen te brengen is (net als in Amsterdam en Rotterdam) gekozen om met de Vraagbaak te gaan experimenteren. De Vraagbaak wordt in Amsterdam in eerste versie ontworpen en wordt in februari operationeel (en daarmee ook voor andere proeftuinen beschikbaar). Vanuit besprekingen in de wijk is duidelijk geworden dat de Vraagbaak een functionaliteit is die het samenwerken vanuit Positieve Gezondheid operationaliseert, maar dat op deze andere manier samenwerken voor een deel ook "unknown territory" is. Hoe gaan professionals, burgers en ervaringsdeskundigen online samenwerken? Wie heeft daar op welk gebied welke verantwoordelijkheden? Wat voor afspraken/kwaliteitsmodellen zijn er nodig om met elkaar in eerste fase aan de slag te gaan? Voor de proeftuin is er een SamenBeter onderwijsprogramma beschikbaar, waarin een kernteam geschoold kan worden, een eerste versie van afspraken kan maken en als ambassadeurs deze nieuwe manier van werken voor de proeftuin verder kan brengen.  Webber Wendy zoekt deze kerngroep bij elkaar, SamenBeter sluit aan met blended (online en onlife) onderwijs.

Ook zijn er goede banden met de Huisartsen en ZiekenhuizenPositieve gezondheid is het gemeenschappelijk thema van zorg en welzijn. De aansluiting met de GGZ is minder sterkVerbreden van samenwerking heeft zowieso veel aandacht: ook Cantershoef, kerk, en andere partijen uit de AB  sluiten aan.

De Bewoners zijn behoorlijk goed aangesloten en er is sprake van een indrukwekkend aanbod vooral van sociale- en welzijnsprojecten. 

Proeftuin Amersfoort Nieuwland

Stichting Samen Maken we Nieuwland (SmwN) is de trekker van proeftuin Nieuwland. Vijf jaar geleden was er in Nieuwland – een van de eerste Vinex-locaties in Nederland– nauwelijks iets te doen. Mensen kenden elkaar niet. Er was geen kloppend hart van de wijk. Het voormalige wijkcentrum (de Wijkboerderij) was door de gemeente vanuit bezuinigingsoverwegingen gesloten. SmwN faciliteert, coördineert en organiseert ontmoetingen en activiteiten in de wijk teneinde de wijk vitaal te maken als leefgemeenschap. Vanuit deze ontmoetingen ontstaat een vertrouwensrelatie tussen bewoners (onderling) en professionals. Die de basis vormt voor eigen initiatief, eigen regie of toeleiding naar vangnet. 

Vanuit de initiatiefkracht van één man - met een droom om van Nieuwland de meest vitale wijk van Nederland te maken – is een beweging in de wijk ontstaan die enorm veel te weeg heeft gebracht. Tastbare resultaten zijn een digitaal wijkplatform met meer dan 500 bewoners en professionals, de organisatie van wijkfeesten met ca 2000 bezoekers, het gebruik van de (leegstaande) wijkboerderij voor tal van netwerkbijeenkomsten en activiteiten voor bewoners en professionals in de wijk. De aankoop van de Wijkboerderij eind 2018 door private investeerders, welke SmwN nu mag mee helpen ontwikkelen tot een Huis van de Wijk. Het plan van de nieuwe exploitanten is om de wijkbewoners ruimte te geven om middels een (virtueel) boerderijfonds de kosten van het gebruik van ruimte en consumpties te verrekenen middels de inzet van bewoners in en rond de wijkboerderij.  

Niet tastbare resultaten zijn de duizenden verbindingen die zijn ontstaan tussen mensen in de wijk (zowel bewoners als professionals) en met belangrijke stakeholders (zoals politici, maatschappelijke organisaties, bedrijven en regionale en nationale initiatieven, zoals SamenBeter, VNG en Gebiedonline) buiten de wijk. 

Voor SamenBeter is Nieuwland een interessante proeftuin om in te investeren vanwege het rijke netwerk aan (digitale) verbindingen tussen mensen en organisaties. Daarnaast levert deze proeftuin een mooi voorbeeld hoe vanuit bewonersinitiatief de tuin kan worden bewerkt en tot bloei mag komen. De pioniers-webber is anderhalf jaar als webber voor SamenBeter aan de slag geweest, waarvan het najaar van 2018 gefinancierd vanuit de VWS subsidie. Hij heeft de tuin en de omgeving bewerkt door netwerken te vormen en verbindende ideeën te genereren. Er is een lappendeken ontstaan van veel mogelijkheden en losse eindjes, die nu, anno 2019, verder vorm en functie mag gaan krijgen.

Een belangrijk aandachtspunt het komend jaar in deze proeftuin is het verwachtingen management ten aanzien van de door SamenBeter (deels) gefinancierde webbersrol. Voor SamenBeter wordt deze, door alle ervaringen in de proeftuinen steeds meer helder en zullen de activiteiten, als ze effectief worden uitgevoerd, resulteren in op de eerste plaats een inhoudelijk gebalanceerde SamenBeter- projectenagendadie door een breed netwerk wordt gedragen. Op de tweede plaats in het inzetten in de wijk van SamenBeter programma’s, tools en denkkracht . De proeftuin SB-Nieuwland komt hiermee in een nieuwe fase. 

De aanvankelijke pioniers-webber  heeft voor 2019 een nieuwe webber voorgesteld. Deze  nieuwe webber gaat een koppeling maken tussen de wijk en het netwerk en de tools van SamenBeter. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is stakeholder engagement: bewoners en professionals laten kennismaken met de SamenBeter principes, doelstellingen, werkwijze (MVP) en andere proeftuinen en kijken welke samenwerking (SBprojectenagenda) hieruit wil ontstaan. De tijd is gunstig om dit in Nieuwland te gaan realiseren. Ondertussen is eind 2018 is de Gezonde Wijk aanpak in Nieuwland gestart, een opdracht van de gemeente Amersfoort aan de GGD om in de Nieuwland meer te gaan werken aan Positieve Gezondheid. Deze heeft aansluiting met de activiteiten van SmwN gezocht. Daarnaast heeft de gemeente een bestuursakkoord in de maakt ‘Samenwerken aan Positieve Gezondheid’ vanwaaruit SmwN zal proberen ondersteuning te vinden bij de partijen die het akkoord hebben gesloten om de Wijkboerderij samen met de Herberg het kloppende hart van de wijk te laten worden. Nu al wordt duidelijk dat belangrijke stakeholder kansen zien voor een intensieve samenwerking met SamenBeter.
 

Proeftuin Roermond Donderberg

Proeftuin Roermond opereerde in 2018 met een webber gefinancierd door een kleine GGZ instelling. De inspanning is voor de webber zwaar geweest. De rol die hij vervulde karakteriseren wij als ‘’de eenzame strijder”. SamenBeter is verzocht in 2019 middelen ter beschikking stelt om een tweede webber in stelling te brengen of om de webber in staat te stellen meer buiten het GGZ stramien te opereren. 

Ondanks dat de webber bij een instelling werkzaam is, heeft deze een zeer sterke ‘bottom up’ approach. Bewust wordt niet gewerkt met Plannen, en van boven bedachteprojecten: ‘Zonder groot plan dingen doen waaruit we vertrouwen krijgen om door te pakken’. Nu is het aantal bewoners in de Donderberg met klachten groter  dan het aantal dat daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. De paar mensen die we hebben ontmoet en die wel actie ondernemen zijn overigens indrukwekkend, evenals een ‘gebalanceerde’ casuïstiek aanpak met welzijn, ervaringswerkers, psychiaters, huisartsen.

De Donderberg heeft ook als enige geen digitaal wijkportaal. Wel is is onlangs een overeenkomst gesloten met een zorgplatform waarin iedere (psychiatrische) cliënt zijn eigen digitale dossier kan beheren. Cliënt en betrokken hulpverleners, formeel én informeel kunnen deelnemen binnen een beveiligde omgeving. Zeer interessant, en mogelijk ook een ‘must-have’ bovenop een Wijkportaal, maar het gemis van een wijk portaal zal naar verwachting opspelen op het moment dat digitale producten beschikbaar komen. Overigens is er van gemeentewege een functionerend portaal gecreëerd dat wellicht geadopteerd kan worden. Ook is er recent kontakt met jongeren uit de wijk die iets kunnen en willen bouwen.

De Gemeente is betrokken en financiert onderdelen van de proeftuin (Psynet), maar is uitvoerend afgehaakt. Er is goed contact met een verzekeraar en met onderzoekers die in de wijk willen Meten. Hiervoor zijn aanzienlijke fondsen nodig. Roermond valt ook onder het IPH ‘heel Limburg Positief Gezond’ project. 

Aktiviteiten Januari

Ook in Januari zijn we in alle proeftuinen ‘op bezoek’ geweest. Daarnaast is er contact gezocht of opgevolgd met potentiële ‘toetreders, financiers of anderszins interessante partijen.

Sessies

In Eindhoven is samen met ICT een sessie belegd met belangrijke stakeholders waaronder leveranciers, webbers, proeftuinleden en bewoners. Zie ook het ICT verslag

Ook in deze sessie hebben we bewust geprobeerd de vaart in ontwikkelingen te brengen en haakjes proberen te maken naar projecten in andere wijken. Interessante observatie was dat stakeholders aan de ene kant geïnteresseerd zijn maar tegelijk ook vragen gaan formuleren nu het duidelijker wordt waar we heen gaan.

In Amsterdam is een Snelkookpan sessie rond Jeugd en Gezin georganiseerd waaraan de meeste Amsterdamse instellingen alsmede de Gemeente deelnamen. Het format was een verdere uitwerking van de Snelkookpan ‘Thuis in de Wijk’ van december: nog meer focus op aanhaken bij wat ergens anders succesvol is of al in gang gezet is: no Start-up but Scale-up…wordt vervolgd.

Verder zijn alle webbers bijeengekomen voor een intervisie. De behoefte aan dergelijke bijeenkomsten en de vruchtbaarheid van uitwisseling bleek groot dus besloten is er een kwartaal event van te maken.


Prototype onderdelen
Stappen zijn gezet mbt de ambitie om de voortgang binnen de proeftuinen zichtbaar te maken. 

Voor het Meten is weten onderdeel wordt vanuit SamenBeter gewerkt aan een vragenlijst. Daarnaast heeft Eindhoven plannen om te werken met een aan de TUe ontwikkelde methodiek, en heeft Philippe Delespaul gesuggereerd om de Psymate te voorzien van een custom vragenset. Verder is er ook de population VHBC methode die met name in Roermond overwogen wordt.

Daarnaast zijn alle proeftuinleiders als "leerling" in het (blended) SamenBeter Onderwijsprogramma geplaatst. Dit programma is een uitwerking van een lesprogramma dat de afgelopen 7 jaar is ontstaan, parallel aan De Nieuwe GGZ en SamenBeter. Het wordt onder andere aan de post-doc opleidingen van de RINO gegeven (GZ en KP opleiding) en aan MBA opleidingen in Groningen en Rotterdam. Het programma is opgebouwd uit meerdere blokken, die zowel online als face to face gegeven kunnen worden:

  • De context van de zorg en nieuwe zorgconcepten
  • De aanpak van SamenBeter (transformatieprincipes, prototypisch werken, proeftuinen als prototypes)
  • De plaats van ICT in het geheel: de bevindingen van het whitepaper Beter met Elkaar, voorbeelden van het huidige eHealth aanbod, de eerste contouren van de SamenBeter eCommunity, de privacy game

Het programma is flexibel en nadrukkelijk bedoeld om op basis van de voortgang steeds aan te passen. Het onderwijsprogramma is bedoeld voor "kernteams" in de proeftuinen: om met elkaar tot een gedeeld verhaal te komen (niet iedereen is op alle aspecten aangesloten), om met elkaar dilemma's te ervaren en oplossingsrichtingen vorm te geven. Dus eigenlijk om ambassadeurs op te leiden. Die het programma zelf weer met anderen kunnen doorlopen.
Daarnaast kan het programma aan partijen die later aansluiten worden aangeboden als een soort speedcursus. En op het moment dat er nieuwe prototype-onderdelen worden opgeleverd die om een andere manier van samenwerken (of andere kennis) vragen dan kan het programma hiermee worden uitgebreid. Denk aan werken met SSO en SNS. Denk aan nieuwe vormen van samenwerking in de Vraagbaak.
Maar eerst maar eens met teams in de proeftuinen het onderwijsprogramma/-proces in!

Belangrijk is ook de voortgang van het onderdeel Maatschappelijke Businesscase, getrokken door een groep academici georganiseerd binnen het Groene Brein. Dit is tevens het speerpunt van Proeftuin Rotterdam. Het Prototype/Rapport is na meerdere ontwerp- en discussierondes vastgesteld en wordt inmiddels met de stakeholders rond proeftuinen gedeeld.

Procesmodel Duurzaam Verdienmodel Wijk

Nieuwe Content
Gesproken wordt met  het IPH om het spinnenweb tool beschikbaar te maken binnen de digitale platforms. 
Gesproken wordt met Gaston Remmers om zijn Prostaatkanker menu in een Kookclubachtige setting binnen een proeftuin onder te brengen.
Gesproken wordt er met Waag om het Make Health project, bewoners produceren eigen zorg oplossingen, in een proeftuin onder te brengen.

Nieuwe contacten

Naar aanleiding van vanuit inhoudelijke betrokkenheid deelname aan de sessies naar aanleiding van de inmiddels terecht veelvuldig bekroonde Alicia Documentaire zijn contacten met VNG/Jeugd ontstaan. SamenBeter is onderdeel geweest op een 24 uurs sessie waarbij de VNG , het Ministerie, Instellingen het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd adviseerden om tot een duurzame uitvoering van de transformatieprocessen rond Jeugd en Gezin te komen. Het OZJ heeft inmiddels het plan ‘Elke dag Beter’ beschreven. Dit project is gericht op jeugdzorg in de regio’s en onderzocht is of bepaalde delen aansluiten bij de ambities en werkwijzen van SamenBeter. SamenBeter zoekt aansluiting in het verbinden van netwerken, kennis en doelen.

Naar aanleiding van bovenstaand zijn de kontakten aangehaald met Arne Popma en is met hem gesproken over samenwerking. Met name rond het in Januari gelanceerde @Ease project in Volta.

Ook is er kontact met het IKNL. Ingegeven door VWS. De eerste concrete samenwerkingsafspraken zijn gemaakt voor het FitKnip project. Daarnaast wordt onderzocht of een bredere samenwerking in de proeftuinen (Amsterdam als eerste optie vanwege IKNL partners) vorm te geven is.

De Strategie sessie ICT in Eindhoven heeft contacten opgeleverd met Waag en Gaston Remmers. De Waag heeft enkele projecten die reeds gefinancierd zijn maar gebruik kunnen maken van resources van SamenBeter als locaties, menskracht en niet te vergeten bewoners.

Tenslotte zijn we in contact met Public Spaces. Een initiatief vanuit de media wereld en Waag om een internet als Commons te onderzoeken en te realiseren. Iets wat we in de proeftuinen goed kunnen gebruiken. SamenBeter is toegetreden tot de Public Spaces kerngroep gefinancierd door een in-kind bijdragen van Reframing Studio.
Niet onvermeld mag blijven dat SamenBeter op steeds meer podia is uitgenodigd om als "visionair" en nog beter: als netwerk van 5 living labs diverse podia. Van NRC Live en Waag tot bij Investeringsfondsen en Zorgverzekeraars. Tijd om de Executive Round Tablevorm te geven. Waarvoor de planning gaande is, meer hierover in het blog van februari.