Westerpark

De Spaarndammer- en Staatsliedenbuurt zijn twee voormalige arbeiderswijken die van elkaar gescheiden worden door het Westerpark. De proeftuin Spaarndammerbuurt/Staatsliedenbuurt in Amsterdam is in september 2017 gestart en is een initiatief van Arkin. Arkin is een organisatie die behandeling biedt aan mensen met -complexe- psychische problemen of een verslaving. Uniek aan deze SamenBeter proeftuin is dat hij is gestart vanuit een GGZ-instelling, die hiermee haar maatschappelijke betrokkenheid toont en samenwerking zoekt met partijen in de wijk (zowel formeel als informeel) en met de inwoners van de wijk zelf. Met de proeftuin Westerpark willen we o.a. het volgende bereiken:

· Kwaliteit van zorg verbeteren in Westerpark;
· Vroegsignalering van psychische klachten verbeteren;
· Gepaste zorg (geen onder- en overdiagnostiek) aanbieden;
· Herstelprojecten en steunsystemen ontsluiten en ontwikkelen;
· Herstel en positieve gezondheid centraal stellen in alle contacten;
· Samenwerking met formele en informele zorg uitbreiden;
· Aansluiten of ontwikkelen van bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld rond buurtmantelzorg.
· Het werkplezier van professionals bevorderen.

Contactperso(o)n(en)

Naam
Machteld Ploeg
email
machteld.ploeg@arkin.nl

Wat doet deze proeftuin op het gebied van de vier transformatieprincipes?

Zo creëeren wij een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert

In de proeftuin Westerpark ontwikkelt Arkin een flexibele ggz die bijdraagt aan een vitale wijk. We werken vanuit de basisprincipes van positieve gezondheid, multi-deskundigheid en herstel in de wijk. We bieden een breed aanbod aan preventie, behandeling en herstelmogelijkheden voor mensen met psychische aandoeningen. Dit doen wij wijkgericht en zo veel mogelijk afgestemd op de werkelijke behoefte van mensen uit de wijk. 

Zo ontwerpen we nieuwe manieren van samenwerking

Wij zoeken naar nieuwe verbindingen in de wijk om onze cliënten beter te kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Daarbij gaat het niet alleen om formele partijen, maar ook informele partijen en inwoners van de wijk. We delen met hen onze kennis over psychische aandoeningen en de omgang daarmee. Het creëren van nieuwe en soms onconventionele netwerken staat centraal in de proeftuin. Daarnaast willen wij beter bekend worden in de wijk en nabij en benaderbaar zijn voor degenen die ons nodig hebben.

Met ons verbonden Stakeholders in Amsterdam zijn:

Stadsdeel Westerpark

Wijkalliantie West: een via aanbesteding samengestelde coalitie van WMO partners die samen met zorgaanbieders, lokale partners (denk aan huisartsen en informele partijen) en gemeente vorm geven aan Wijkzorg. De alliantie heeft drie hoofdtaken in het wijkzorgnetwerk:
a) zorgen voor eenduidige toegang en het uitvoeren van achtervang 
b) verder ontwikkelen en verduurzamen samenwerking
c) deskundigheid borgen voor alle professionals in het netwerk
(Alliantie West bestaat uit de Regenboog Groep, Combiwell, Amsta, Cordaan, MEE, Arkin) 

Stedelijke netwerkpartners maatschappelijke opvang (POA waaronder ook HvO Querido en Leger des Heils) met wie Arkin mee lift om tooling voor resourceverdeling en regievoering te ontwikkelen om burgers met een complex meervoudig gezondheidsvraagstuk eenvoudig bij het juiste loket te laten aankomen. 

Bewoners, huisartsen en (diverse georganiseerde) ervaringsdeskundigen participeren en gaandeweg 2018 ook de (wijk) GGD, WPI (werk en inkomen) en bovengenoemde aanbieders van beschermd en zelfstandig wonen.

Zo ontwikkelen wij ICT die deze transformatie mede mogelijk maakt

Wij bouwen samen met bewoners aan een E-Community voor de Spaarndammer- en Staatsliedenbuurt: een digitale ontmoetingsplek voor bewoners en professionals in Westerpark. De E-community is tevens een platform voor laagdrempelige vormen van zelfhulp.

Zo ontwerpen wij andere manieren van bekostigen

Wij kijken naar de mogelijkheden om zorg te ontschotten en de belemmeringen voor het op- en afschalen van zorg weg te nemen. Daarnaast werken wij samen met een aantal stakeholders in de wijk een gezamenlijke businesscase (Sociale Deal) uit: hoe kunnen we gezamenlijk de opbrengsten van de SamenBeter aanpak voor klassieke financiers gemeente en zorgverzekeraar inzichtelijk maken?