Vitality Control Centre

vitality control

 

Wat te denken van een VITALITY CONTROL ROOM voor elke proeftuin: in het Huis van de Wijk komt een Public Screen met daarop real time de ontwikkelingen van de PVBHC inidikatoren:

1. Population-based (virtuele) organisatie en afstemming in lokaal (wijk)netwerk

Bewuste kleinschaligheid van de lokale ggz-organisatie in de regio, in nauwe samenwerking met circa tien huisartspraktijken, in een populatie van niet meer dan 20.000 personen, zodat men daadwerkelijk zicht heeft op lokale variatie in psychisch lijden. Dit maakt het mogelijk om regievoering te introduceren rond selectie en verdeling van middelen.

In de bureaucratische en anonieme verwijskanalen van grote instellingen kan een dergelijke selectie niet gemaakt worden. Ook de kleine ggz-instelling die één enkel sterk specialistisch filter hanteert zonder zicht te hebben op de totale variatie inde wijk en zonder af te stemmen met de lokale partners kan niet bijdragen aan een rechtvaardige selectie en afstemming van de populatiezorgbehoeften.

2. Toegankelijkheid van de ggz

Verwijzen en weer terugnemen tussen Huisartsenen GGZ

3. op- en afschaling van zorg
Flexibiliteit hiertussen

4. Mogelijkheden voor maatwerk bij mensen met comorbiditeit

Daarbij gaat het om comorbiditeit in de vorm van verslaving, autisme spectrumstoornissen, chronische suïcidaliteit, psychose, persoonlijkheidsstoornis en verstandelijke beperking.

5. Mogelijkheid tot etnische matching

Indien dit wenselijk of nodig is.

6. Aansluiting van de zorg bij het sociale domein

7. Administratieve last van hulpverleners

Goed: administratie tot maximaal 5% van de tijd; 20% van de tijd beschikbaar voor niet-tijdschrijfbare zorg.

8. ‘Lean’ en slagvaardige organisatie van de lokale ggz

Hoeveelheid managementlagen.

9. Aanwezigheid van goed opgeleide multideskundige hulpverleners

Ggz-gebruikers en betrokkenen maken hier deel vanuit, en actieve intervisie, zelfevaluatie en bijscholingsprogramma’s zijn vanzelfsprekend.

10. Behandeling met focus op weerbaarheidsbevordering

De behandeling is gericht op symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel volgens CHIME-D-principes (Leamy e.a.2011; Stuart e.a. 2017)

 

Daarnaast de kwantitatieve parameters voor kwaliteitsinformatie om de populatie over de tijd te volgen; deze maken de impact van de ggz op de populatie zichtbaar, alsmede het effect daarop van kwaliteitsinitiatieven in de lokale ggz

1. Aantal trajecten met ggz-problematiek, geïnitieerd en afgesloten bij de huisarts

2. Aantal verwijzingen van huisarts naar ggz

3. Aantal trajecten geïnitieerd en afgesloten in de ggz

4. Aantal mensen begonnen en gestopt met psychofarmaca

5. Aantal mensen begonnen en gestopt met niet-farmacologische therapie

6. Aantal mensen opgenomen en ontslagen in de ggz

7. Aantal klinische opnamedagen in de ggz

8. Aantal en type dbc’s in de ggz

9. Aantal mensen opgenomen en ontslagen in beschermd wonen

10. Aantal mensen met een Bopz-maatregel

11. Aantal suïcides

12. Aantal gevallen spoedeisende hulp wegens parasuïcides

13. Aantal mensen met psychische klachten in en uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

14. Aantal mensen met psychische klachten in en uit werk

15. Aantal mensen met psychische klachten in en uit bijstand

16. Samenstelling en multideskundige mix van hulpverleners

17. Aantal intensieve ggz-zorggebruikers

18. Aantal mensen met combinatie psychische en somatische dbc’s

19. Aantal intensieve somatische zorggebruikers met ggz-comorbiditeit

20. Het aantal patiënten met polyfarmacie

21. Het aantal patiënten met medicatie voor diabetes, hypertensie en andere indicatoren van metabool syndroom

22. Etnische en geslachtsverschillen in 1-21