SamenBeter op Bezoek Bij ....

Werkbezoek SamenBeter

Nu SamenBeter een bouwplaats is geworden ontstaat een mooi moment voor een eerste update uit de vijf SamenBeter proeftuinen. Waar vanuit heel verschillende startpunten aan het prototype van een vitale wijk wordt gebouwd.

SamenBeter op Bezoek Bij … is een wekelijkse werksessie (zie de SamenBeter Agenda) in telkens een van de vijf proeftuinen. Tijdens de sessies wordt steeds duidelijker hoe waardevol het is om in vijf proeftuinen te kunnen leren wat werkt en wat niet. En dat het in de praktijk met elkaar aan de slag gaan een uitstekende werkvorm is om onderdelen van het prototype vorm te geven en best practises uit te wisselen.

Ook wordt steeds duidelijker dat SamenBeter vanuit het huidige door VWS gesubsidieerde project niet genoeg ‘resources’ heeft om alle vijf de proeftuinen op alle onderdelen van het prototype waarop hulp welkom zou zijn bij te springen. Daarom hebben we in samenwerking met de proeftuinen SPEERPUNTEN vastgesteld: Dat zijn onderdelen waarop de proeftuin goede voortgang boekt, zo nodig met extra support vanuit SamenBeter. Op deze onderdelen wordt verwacht dat  zij de andere proeftuinen verder helpen. Om te beginnen herschrijven de proeftuinen het desbetreffende hoofdstuk in de RoughGuide.

SamenBeter is met netwerkpartners een eerste versie van een “menukaart” (een database met innovaties uit het SamenBeter netwerk) aan het ontwikkelen. Met losse diensten (“snacks”). Maar vooral met de uitnodiging om een menu samen te stellen, om met elkaar een programma aan te gaan. Want SamenBeter wil vooral verbindend zijn: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zodat we samen met de denkkracht van het hele SamenBeter netwerk de proeftuinen nog beter kunnen ondersteunen. De Menukaart gaat geïntegreerd worden in een nieuwe versie van de SamenBeter website, die begin 2019 live zal gaan.

Partijen als Noaber Foundation en 1SociaalDomein zijn ook met hetzelfde vraagstuk (een digitale database met mensen en tools om transitie in de zorg vorm te geven). SamenBeter heeft uiteraard niet de ambitie om dit in zijn eentje landelijk te trekken, dus denkt graag met dit soort partijen mee hoe hierin samen te werken.

SamenBeter Menukaart Prototype

De 5 Proeftuinen (oktober 2018)

In Westerpark kunnen we zien wat er aan energie en power vrijkomt als een krachtige partij aan de touwtjes trekt. Hier staan we op het punt dat het voorwerk van Arkin aanstekelijk werkt op andere stedelijke partijen die aansluiting zoeken. 27 november wordt gestart met een Masterclass van Annemieke Roobeek, een strategische mini-hackathon staat voor 3 december ingepland. Met een schuin oog kijkt SamenBeter Westerpark naar de meer ‘bottom-up’ gerichte inspanningen en de involvement van de eerste lijn van Rotterdam, Eindhoven en Roermond maar voorlopig is hier beslist sprake van een rijdende trein!

SamenBeter Masterclass Veranderen in Netwerken Amsterdam

De Wikiwijk Digitale Community is hier tot Speerpunt gemaakt. Arkin, Reframing Studio, People House en Wikiwijk werken met vereende krachten aan unieke content, passende uitstraling en een user bestand. De “Vraagbaak” (in ontwikkeling) is zo een unieke functie. Het geeft bewoners, wijkinitiatieven, ervaringsdeskundigen, ondernemers en professionele partners de gelegenheid om samen vragen te beantwoorden, oplossingen te bedenken en zich als “recourse” aan te bieden voor vragen uit de wijk.

SamenBeter Vraagbaak Prototype

In de Achtse Barrier werken we met bewoners groepen met een lange historie in de wijk. Deze zijn mede bepalend voor de richting die hier gekozen wordt. Ze zijn echter niet alleen: er is ook een Stuurgroep waarin de eerste lijn zwaar vertegenwoordigd is. Het roer staat hierdoor niet altijd hetzelfde gericht. Dit zijn echter grotendeels achterhoede schermutselingen in een arena waar een goed contact onderhouden wordt met belangrijke regionale partners als Brainport, Slimmer Leven, TUE. SamenBeter heeft voorgesteld om het FitKnip experiment (zie Plan van Aanpak SamenBeter Zorg-ICT als Sociale Innovatie voor Vitale Wijken) in deze Tech-minded Community als 'Speerpunt' te testen.

14 november vindt in Eindhoven een SamenBeter Strategisch ICT event plaats. Proeftuinen Eindhoven en Amsterdam vertellen over hun ervaringen en uitdagingen rond de eCommunity. Landelijke partijen pitchen hun oplossingen met de doelstelling om ook hier verbindingen te maken.

SamenBeter Strategiesessie ICT


In Amersfoort Nieuwland bewonderen we het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen van de gedreven kleine groep die de kar trekt. Men is erin geslaagd het fraaie historische boerderij aan te kopen en tot wijkcentrum om te vormen. ‘Wijkcentrum’ is daarmee tot speerpunt gemaakt. Nu werken aan de achterblijvende  aansluiting vanuit Gezondheid en het gebrek samenhangende programma richting. 21 december vindt SamenBeter Live in Nieuwland plaats. Een event om best practises te delen én om stedelijke partijen uit te nodigen om de samenwerking te intensiveren, liefst in een programma Veranderen in Netwerken.

SamenBeter Live in Nieuwland

 

In Proeftuin Nieuwe GGZ Roermond zien we het grootste vertrouwen in de Bottom up aanpak: De Donderberg heeft nogal wat goedbedoelde top down programma’s over zich heen gekregen zonder al te veel resultaat. Dat levert soms een ervaren spanningsveld tussen wens om "bottom up" te werken en de SamenBeter aanpak met doelen, prototype, timeline. Een schijntegenstelling uiteraard: principes en doelen zijn bedoeld om dialoog en voortgang te operationaliseren. Er wordt in Roermond op verschillende terreinen mooie voortgang geboekt: met Psynet is gekozen voor een gezamenlijk netwerkplatform en Jim Van Os heeft de 'Heatmap' voor de stuurgroep gepitched en is goed ontvangen.  Er volgt een mogelijke pilot. VWS wil bovendien experiment met Ontschotting in Roermond doen. Waarschijnlijk te lange termijn. Nog geen Speerpunt benoemd.


Zowel in de Zorgvrijstaat zelf als in Rotterdam (welzijnsgebied, politiek) is enorm veel in beweging. De spannende vraag wordt of de verschillende netwerken (waarvan Zorgvrijstaat een is) in zijn geheel of deels voort kunnen blijven bestaan zoals nu, of dit juist het moment is om met elkaar een netwerk van netwerken te vormen en hierdoor ook voor Rotterdamse begrippen een proeftuin (letterlijke term in Rotterdamse politiek) te vormen. Met de proeftuin vindt ook een interessante dialoog plaats over het “prototype” van een vitale wijk. Het beeld vanuit SamenBeter is het prototype van een auto. Vanuit Zorgvrijstaat wordt gepleit voor een organischer prototype, dat niet de mechaniek en cultuur van de systeemwereld (machinebureaucratie) vertegenwoordigt. Zorgvrijstaat heeft daarvoor zelf een kaart ontwikkeld.

SamenBeter Minimal Viable Prototype Vitale Wijk

 

Zorgvrijstaat Kaart als Prototype

Het interessante in deze discussie is dat opnieuw blijkt dat vele beelden op verschillende niveaus hun waarde hebben. De landkaart van Zorgvrijstaat lijkt een heel mooi prototype van een ecosysteem van vitaliteit. De auto als prototype lijkt een mooi beeld om te laten zien dat vanuit het “bewijs” dat iets nieuws werkt andere stakeholders in zullen stappen om nieuwe onderdelen aan het protype toe te voegen.

Net als in Amsterdam vindt in Rotterdam in het kader van het programma Veranderen in Netwerken met Annemieke Roobeek een volgende stap plaats met stedelijke partijen. Op 15 november wordt een Strategische Sessie georganiseerd, met een dwarsdoorsnede van de lokale stakeholders. Met de proeftuin Rotterdam en Het Groene Brein wordt het speerpunt van duurzame businessmodellen vormgegeven. Waarover in een volgend blog meer.