SamenBeter in Action Learning

SamenBeter in Action

De laatste maanden van 2019 staan voor SamenBeter in het teken van het opleveren van de "deliverables" uit het Plan van Aanpak 2018-2019, het in gebruik nemen van de "Opschaalbare Best Practices" en het vormgeven van duurzame samenwerkingsverbanden in 2020 en verder.

Een update.

MVP en Toolbox

De belangrijkste doelen van SamenBeter Wijkexperimenten waren in 2018 en 2019 om professionele en informele netwerken in wijken in staat te stellen om zelf regie te nemen over de transformatie van ziekte naar gezondheid. Een belangrijk onderdeel daarvan is om in vijf proeftuinen te leren (of en) hoe het Minimal Viable Prototype daarbij de randvoorwaarden kan creëren. Elke proeftuin beschrijft hoe het MVP daar is vormgegeven, wat werkt en wat niet. De proeftuinen reviewen elkaar. De resultaten zullen voor het einde van 2019 via de SamenBeter website gepubliceerd worden.

SamenBeter RoughGuide en Toolbox

 

Ook de SamenBeter Toolbox wordt de komende maanden geüpdatet. Zodat we eind 2019 een educated guess kunnen doen naar zaken als:

 • De essentiële, minimaal aanwezige onderdelen van een proeftuin

 • De kosten van deze onderdelen en een begroting van een proeftuin als geheel

 • De skillset/ profielen die de sleutelpersonen in de proeftuin moeten bezitten

 • attitude en de interesses van bewoners van een proeftuin

 • inzichten, adviezen en vragen van de belangrijkste spelers in de proeftuinen

 • Action Learning in een netwerk van proeftuinen

 • Valkuilen voor een proeftuin

 • Kansen van een proeftuin

Gebruik eCommunity en de rol van Opschaalbare Best Practices en Onderwijs

We hebben de afgelopen jaren geleerd welke essentiele stappen nodig zijn om van de eCommunity een plek met een daadwerkelijke participatie in vlees en bloed te maken. De "Opschaalbare Best Practices" (de VraagBaak, de VitaliteitsMarkt, het Procesmodel voor een Duurzame Businesscase) zijn hier een verdere uitwerking van. Zij mobiliseren formele en informele netwerken om samen oplossingen te ontwerpen waarin de eCommunity een middel is. Het Onderwijsprogramma met de uitwerking in VraagBaak Ambassadeurs Teams (zie voor praktijkvoorbeelden Eindhoven en Amersfoort) blijkt ook zo een essentieel onderdeel te zijn om eigenaarschap en gebruik vorm te geven. In Eindhoven presenteert het Ambassadeursteam zich op 29 oktober aan de stad en wijk op een bijeenkomst waar ook de andere best practices te zien zijn en waar op Executive Niveau een samenwerkingsovereenkomst getekend wordt.

Proef de Achtse Barrier

 

Ook in Rotterdam, Amersfoort en Amsterdam zijn lokale ambassadeursteams gevormd.

Het doel van het vergroten van het aantal users in de proeftuinen heeft daarmee lokaal "eigenaars" en de eCommunity krijgt een inhoudelijke plaats in de wijkexperimenten.
 

2020 en verder

2020 is het laatste jaar waarvoor bij de start van het project VWS gelden zijn gereserveerd. De subsidiebedragen zijn jaarlijks bewust afgebouwd met het doel dat het veld zelf na 4 jaar als eigenaar en financier verder gaat met de experimenten.

Rollen

Samen met Alles is Gezondheid, Zelfzorg Ondersteund!, Noaber, Menzis en VitaValley is in 2019 onder de naam Nederland Gezondland een verkenning gemaakt van de mogelijke rollen die we in Nederland als netwerk van netwerken op kunnen en willen pakken. SamenBeter wil zich met partners verder ontwikkelen en de rol van “Guide” (principes, veranderaanpak, netwerk van proeftuinen en experimenten) en “Facilitator” (toolkit, verandermachines nationaaldoorontwikkelen Commons) oppakken.

Hiermee krijgen de huidige proeftuinen nog een jaar ondersteuning en kunnen ze zich hierin financieel verder verzelfstandigen.

SamenBeter blijft uiteraard graag ook na 2020 bij de huidige en nieuwe proeftuinen betrokken en richt zich de komende jaren op doelen als:

 • Het verduurzamen van het eigenaarschap van experimenten in de wijken. Eind 2020 zijn geüpdatet versies van de "Commons" als de VraagBaak, Vitaliteitsmarkt, FitKnip en SaMaBuCa duurzaam en onder lokaal eigenaarschap verankerd in de proeftuinen.
 • Het verduurzamen van tools in afstemming met landelijke netwerken (oogsten, opschalen, geleerde lessen). Denk aan het beschikbaar maken van de commons op landelijk niveau. Denk aan het aanvullen en uittesten van de toolbox op meer plekken in Nederland door samenwerkingen met landelijke partners. Denk ook aan een VraagBaak voor het delen van kennis óver de experimenten in proeftuinen.
 • Het vormgeven van een landelijk action learning team

Op deze manier kunnen we vanaf 2020 in samenwerking met netwerkpartners oogsten, opschalen en door middel van het bundelen van krachten meer experimenten ondersteunen.

Bijlage Size
190926_SamenBeter Wijken in 2020 .pdf671.15 KB 671.15 KB